Nyckeltal för Lommen Sjöbefälet AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 35 867 33 627 33 297 32 007
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 35 867 33 627 33 297 32 007
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 1 673 2 930
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 994 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 17 330 0 0 0
Summa rörelsekostnader -24 324 -19 872 -12 502 -13 013
Rörelseresultat 11 543 13 755 20 796 18 994
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -7 134 2 309 10 403 8 067
Skatt 526 1 443 3 726 429
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 866 2 309 10 403 8 067
Årets resultat -7 661 866 6 677 7 638
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 678 11 446 12 228 11 170
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 866 2 309 10 403 8 067
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -11 000 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 598 406 615 182 504 124 508 544
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 598 406 615 182 504 124 508 544
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 68 731 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 68 731 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 598 406 615 182 572 855 508 544

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 51 0 0 12
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 2 105 4 584 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 181 5 032 5 944 1 916
Summa kortfristiga fordringar 4 232 7 137 10 528 1 928
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 18 273 16 262 5 000 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 22 505 23 399 15 528 1 928
Summa tillgångar 620 912 638 581 588 383 510 472

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 141 458 142 863
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 141 558 142 963
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 222 508 221 642 10 598 1 555
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -7 661 866 6 677 7 638
Summa fritt eget kapital 214 847 222 508 17 275 9 193
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 214 947 222 608 158 833 152 156
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 25 411 25 497 48 752 45 026
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 353 138 356 790 363 175 291 250
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 12 000 0 0
Övriga långfristiga skulder 5 453 10 092 11 222 13 056
Summa långfristiga skulder 358 591 378 882 374 397 304 306
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 3 650 3 648 0 0
Leverantörsskulder 201 720 3 196 269
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 11 000 0 377 2 618
Övriga kortfristiga skulder 7 111 7 225 2 827 6 096
Summa kortfristiga skulder 21 962 11 593 6 400 8 983
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 620 912 638 581 588 383 510 472

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 365 000 365 000 365 000 300 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 365 000 365 000 365 000 300 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 102,47 % 201,84 % 242,63 % 21,46 %
Soliditet (%) 34,62 % 34,86 % 26,99 % 29,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,80 % 1,04 % 6,55 % 5,30 %
Riskbuffert (%) -0,16 % -0,78 % 0,64 % 0,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -10,63 % -27,17 % -5,48 % -9,69 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!