Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Lommen Sjöbefälet AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 627 33 297 32 007 31 014
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 33 627 33 297 32 007 31 014
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 19 872 10 829 10 083 9 156
Rörelseresultat 13 755 20 796 18 994 19 910
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 309 10 403 8 067 12 205
Skatt 1 443 3 726 429 2 969
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 309 10 403 8 067 12 205
Årets resultat 866 6 677 7 638 9 236
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 11 446 12 228 11 170 10 612
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 309 10 403 8 067 12 205
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 615 182 504 124 508 544 513 195
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 615 182 504 124 508 544 513 195
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 68 731 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 68 731 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 615 182 572 855 508 544 513 195

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 12 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 105 4 584 0 18 993
Övriga kortfristiga fordringar 5 032 5 944 1 916 2 538
Summa kortfristiga fordringar 7 137 10 528 1 928 21 531
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 262 5 000 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 23 399 15 528 1 928 21 531
Summa tillgångar 638 581 588 383 510 472 534 726

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 141 458 142 863 144 268
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 141 558 142 963 144 368
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 221 642 10 598 1 555 20 913
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 866 6 677 7 638 9 236
Summa fritt eget kapital 222 508 17 275 9 193 30 149
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 222 608 158 833 152 156 174 517
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 25 497 48 752 45 026 44 597
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 356 790 363 175 291 250 288 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 12 000 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 10 092 11 222 13 056 13 299
Summa långfristiga skulder 378 882 374 397 304 306 302 049
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 3 648 0 0 2 500
Leverantörsskulder 720 3 196 269 168
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 377 2 618 610
Övriga kortfristiga skulder 7 225 2 827 6 096 10 284
Summa kortfristiga skulder 11 593 6 400 8 983 13 562
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 638 581 588 383 510 472 534 726

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 365 000 365 000 300 000 300 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 365 000 365 000 300 000 300 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 201,84 % 242,63 % 21,46 % 158,76 %
Soliditet (%) 34,86 % 26,99 % 29,81 % 32,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,04 % 6,55 % 5,30 % 6,99 %
Riskbuffert (%) -0,78 % 0,64 % 0,20 % 0,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -27,17 % -5,48 % -9,69 % 5,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0