Nyckeltal för Logistic City 1 AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 399 1 429 796 1 358
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 969 4
Total omsättning 1 399 1 429 1 765 1 362
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 267 180 0 2 085
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 56 36 35 35
Summa rörelsekostnader -323 -216 -35 -2 120
Rörelseresultat 1 076 1 170 1 729 -758
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 609 820 1 298 -2 021
Skatt 223 162 -3 -3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 609 820 1 298 -2 021
Årets resultat 810 595 -19 -19
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 466 350 431 1 260
Externa räntekostnader 1 1 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 609 820 1 298 -2 021
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 424 -62 -1 321 1 999
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 37 803 50 748 50 784 50 819
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 37 803 50 748 50 784 50 819
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 37 28 24 21
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 062 1 028 1 024 1 021
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 38 865 51 776 51 808 51 840

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 47 0 51 12
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 22 630 85 190 7 524
Övriga kortfristiga fordringar 190 27 61 78
Summa kortfristiga fordringar 22 867 112 302 7 614
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 22 867 112 302 7 614
Summa tillgångar 61 731 51 888 52 110 59 454

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 15 534 14 939 14 958 14 977
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 2 500 0 0 0
Årets resultat 810 595 -19 -19
Summa fritt eget kapital 18 844 15 534 14 939 14 958
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 18 894 15 584 14 989 15 008
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 589 1 589 1 589 1 589
Summa långfristiga skulder 1 589 1 589 1 589 1 589
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 29 16 11 47
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 40 578 34 304 35 406 42 705
Övriga kortfristiga skulder 642 395 115 105
Summa kortfristiga skulder 41 249 34 715 35 532 42 857
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 61 731 51 888 52 110 59 454

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 55,44 % 0,32 % 0,85 % 17,77 %
Soliditet (%) 30,61 % 30,03 % 28,76 % 25,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,22 % 5,26 % 8,66 % -13,47 %
Riskbuffert (%) 0,65 % 1,29 % 2,16 % -4,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,15 % 32,82 % 108,79 % -241,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!