Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Ljusdals Bilverkstad AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 631 4 784 3 769 3 197
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 94 90 65 0
Total omsättning 5 725 4 874 3 834 3 197
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 760 1 671 1 640 1 473
Handelsvaror 1 636 568 188 0
Övriga externa kostnader 936 790 691 707
Personalkostnader 1 422 1 360 973 898
Avskrivningar 75 93 93 44
Summa rörelsekostnader -5 829 -4 482 -3 585 -3 122
Rörelseresultat -104 393 251 73
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt -15 312 184 1
Skatt 0 72 40 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -121 384 244 65
Årets resultat -15 241 143 1
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 17 9 7 8
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -121 384 244 65
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 106 -72 -60 -64
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 154 189 282 374
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 154 189 282 374
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 154 189 282 374

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 714 508 214 150
Summa varulager 714 508 214 150
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 106 198 176 231
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 66 70 46 74
Summa kortfristiga fordringar 172 268 222 305
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 202 725 565 350
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 1 088 1 501 1 002 805
Summa tillgångar 1 242 1 690 1 284 1 179

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 468 298 154 154
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -15 241 143 1
Summa fritt eget kapital 453 539 297 155
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 503 589 347 205
Summa obeskattade reserver 189 295 223 163
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 4
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 107 106 298
Summa långfristiga skulder 0 107 106 302
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 37
Leverantörsskulder 246 266 300 178
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 304 433 307 295
Summa kortfristiga skulder 550 699 607 510
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 1 242 1 690 1 284 1 179

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 4 4 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 500 500 437 437
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 437 437
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 4
Utdelning 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 68,00 % 142,06 % 129,65 % 128,43 %
Soliditet (%) 51,71 % 47,72 % 39,82 % 27,58 %
Avkastning på eget kapital (%) -18,84 % 47,62 % 47,72 % 19,99 %
Riskbuffert (%) -11,21 % 22,24 % 18,64 % 5,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,45 % 7,84 % 6,29 % 1,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0