Nyckeltal för Ljusdals Bilverkstad AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 872 5 631 4 784 3 769
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 343 94 90 65
Total omsättning 7 215 5 725 4 874 3 834
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 956 1 760 1 671 1 640
Handelsvaror 1 998 1 636 568 188
Övriga externa kostnader 1 137 936 790 691
Personalkostnader 1 851 1 422 1 360 973
Avskrivningar 82 75 93 93
Summa rörelsekostnader -7 024 -5 829 -4 482 -3 585
Rörelseresultat 191 -104 393 251
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 119 -15 312 184
Skatt 25 0 72 40
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 183 -121 384 244
Årets resultat 94 -15 241 143
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 17 9 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 183 -121 384 244
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -64 106 -72 -60
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 118 154 189 282
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 118 154 189 282
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 168 154 189 282

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 613 714 508 214
Summa varulager 613 714 508 214
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 231 106 198 176
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 214 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 112 66 70 46
Summa kortfristiga fordringar 557 172 268 222
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 202 725 565
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 1 170 1 088 1 501 1 002
Summa tillgångar 1 337 1 242 1 690 1 284

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 203 468 298 154
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 94 -15 241 143
Summa fritt eget kapital 297 453 539 297
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 347 503 589 347
Summa obeskattade reserver 253 189 295 223
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 126 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 107 106
Summa långfristiga skulder 126 0 107 106
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 269 246 266 300
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 11 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 331 304 433 307
Summa kortfristiga skulder 611 550 699 607
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 1 337 1 242 1 690 1 284

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 5 4 4 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 500 500 500 437
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 437
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 126 0 0 0
Utdelning 100 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 91,16 % 68,00 % 142,06 % 129,65 %
Soliditet (%) 39,90 % 51,71 % 47,72 % 39,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 34,30 % -18,84 % 47,62 % 47,72 %
Riskbuffert (%) 13,29 % -11,21 % 22,24 % 18,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,55 % -2,45 % 7,84 % 6,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!