Nyckeltal för Livs- o Jourbutik i Ekkilla Aktiebolag

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 434 19 614 18 236 18 184
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 66 0 0 0
Total omsättning 19 500 19 614 18 236 18 184
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 13 537 13 648 12 958 12 890
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 073 1 906 1 724 2 122
Personalkostnader 3 220 2 920 2 997 2 941
Avskrivningar 160 188 175 148
Summa rörelsekostnader -18 990 -18 662 -17 854 -18 101
Rörelseresultat 508 952 382 83
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 563 678 227 463
Skatt 165 174 73 59
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 474 909 341 63
Årets resultat 354 419 73 4
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 34 43 42 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 474 909 341 63
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag -44 -85 -80 -400
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 89 -231 -114 400
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 776 843 910 978
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 267 296 346 209
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 043 1 139 1 256 1 187
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 815 1 632 1 275 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 654 1 575 1 425 1 275
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 469 3 207 2 700 1 275
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 4 512 4 346 3 956 2 463

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 851 852 785 813
Summa varulager 851 852 785 813
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 34 40 47 43
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 717
Övriga kortfristiga fordringar 235 266 329 346
Summa kortfristiga fordringar 269 306 376 2 106
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 650 3 129 3 475 2 277
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 3 770 4 288 4 637 5 196
Summa tillgångar 8 282 8 634 8 593 7 659

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 2 468 2 449 2 376 2 372
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 354 419 73 4
Summa fritt eget kapital 2 822 2 868 2 449 2 376
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 2 942 2 988 2 569 2 496
Summa obeskattade reserver 446 534 303 189
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 1 352 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 497 1 710 2 755 1 781
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 634 1 496 0 1 208
Summa långfristiga skulder 3 131 3 206 2 755 2 989
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 213 213 213 133
Leverantörsskulder 638 736 609 624
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 400
Övriga kortfristiga skulder 911 957 791 827
Summa kortfristiga skulder 1 762 1 906 1 613 1 984
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 8 282 8 634 8 593 7 659

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 7 6 6 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 2 300 2 300 2 300 2 300
Fastighetsinteckningar 2 482 2 482 2 482 2 482
Övriga säkerheter 1 654 1 516 1 372 1 036
Summa säkerheter 6 436 6 298 6 154 5 818
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 400 400 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 165,66 % 180,22 % 238,75 % 220,92 %
Soliditet (%) 39,49 % 39,17 % 32,50 % 34,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,49 % 26,88 % 12,21 % 2,39 %
Riskbuffert (%) 5,46 % 10,21 % 3,51 % 0,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,26 % 4,42 % 1,64 % 0,23 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!