Nyckeltal för Lisebergs Gäst Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 133 2 171 5 234 5 961
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 4 133 2 171 5 234 5 961
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 994 823 1 369 1 564
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 2 824 3 029 2 914 3 096
Summa rörelsekostnader -3 818 -3 852 -4 283 -4 660
Rörelseresultat 315 -1 681 950 1 301
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 351 -1 430 864 1 260
Skatt -65 -515 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 351 -1 596 989 1 301
Årets resultat 415 -914 -117 -173
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 37 86 40 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 351 -1 596 989 1 301
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 -981 -1 433
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 166 -125 -41
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 14 867 17 439 19 755 22 472
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 888 901 1 037 420
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 755 18 340 20 792 22 892
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 580 515 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 580 515 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 16 335 18 855 20 792 22 892

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 055 18 375 19 194 15 608
Övriga kortfristiga fordringar 121 121 128 166
Summa kortfristiga fordringar 3 176 18 496 19 322 15 774
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 176 18 496 19 322 15 774
Summa tillgångar 19 510 37 352 40 114 38 666

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 400 400 400 400
Summa bundet eget kapital 2 400 2 400 2 400 2 400
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 16 623 17 537 17 654 17 828
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 415 -914 -117 -173
Summa fritt eget kapital 17 038 16 623 17 537 17 655
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 19 438 19 023 19 937 20 055
Summa obeskattade reserver 0 0 166 41
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 18 231 18 231 18 231
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 18 231 18 231 18 231
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 9 593 55
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 880 0
Övriga kortfristiga skulder 72 88 306 284
Summa kortfristiga skulder 72 97 1 779 339
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 19 510 37 352 40 114 38 666

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 4 411,11 % 19 068,04 % 1 086,12 % 4 653,10 %
Soliditet (%) 99,63 % 50,93 % 50,01 % 51,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,81 % -8,39 % 4,93 % 6,48 %
Riskbuffert (%) 1,80 % -4,28 % 2,46 % 3,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,49 % -73,56 % 18,88 % 21,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!