Nyckeltal för Lindströms Bil Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 223 900 978 501 874 329 828 280
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 631 3 662 3 068 1 676
Total omsättning 1 227 531 982 163 877 397 829 956
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 962 795 760 084 675 864 649 381
Övriga externa kostnader 74 051 64 724 64 547 56 514
Personalkostnader 100 888 89 304 85 268 77 376
Avskrivningar 16 358 12 772 10 211 11 664
Summa rörelsekostnader -1 154 092 -926 884 -835 890 -794 935
Rörelseresultat 73 407 54 902 41 218 35 021
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 58 423 38 256 33 646 25 970
Skatt 12 268 8 722 6 950 6 383
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 72 327 54 828 42 342 34 660
Årets resultat 44 465 29 234 21 396 19 199
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 1 800 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 3 11 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 883 807 683 362
Övriga finansiella kostnader 200 0 4 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 72 327 54 828 42 342 34 660
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -1 690 -300 -5 300 -388
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -13 904 -16 572 -8 696 -8 690
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 204 220 236 264
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 10 309 10 534 12 305 10 868
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 959 1 195 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 90 643 64 932 43 328 38 736
Summa materiella anläggningstillgångar 103 115 76 881 55 869 49 868
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 1 800 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 35 942 35 997 29 158 15 165
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 229 260 4 610 4 710
Summa finansiella anläggningstillgångar 36 171 47 757 45 268 31 375
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 139 286 124 638 101 137 81 243

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 103 022 152 722 123 776 88 420
Summa varulager 103 022 152 722 123 776 88 420
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 40 785 43 042 47 914 29 149
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 65 86 4 5 403
Övriga kortfristiga fordringar 8 266 7 687 9 446 8 044
Summa kortfristiga fordringar 49 116 50 815 57 364 42 596
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 145 875 69 517 28 104 26 060
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 298 013 273 054 209 244 157 076
Summa tillgångar 437 297 397 691 310 381 238 318

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 89 201 79 467 71 021 57 822
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 44 465 29 234 21 396 19 199
Summa fritt eget kapital 133 666 108 701 92 417 77 021
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 133 786 108 821 92 537 77 141
Summa obeskattade reserver 76 894 62 990 46 418 37 721
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 12 000 10 000 8 000 3 000
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 20 653 27 345 17 386 14 282
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 200 0
Övriga långfristiga skulder 69 449 53 451 38 580 26 753
Summa långfristiga skulder 90 102 80 796 56 166 41 035
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 8
Leverantörsskulder 47 646 76 190 54 836 31 965
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 513 421 44 36
Övriga kortfristiga skulder 75 356 58 473 52 380 47 412
Summa kortfristiga skulder 124 515 135 084 107 260 79 421
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 437 297 397 691 310 381 238 318

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 164 160 153 143
Löner till styrelse & VD 1 184 1 128 1 071 1 061
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 66 766 59 821 55 908 50 833
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 30 633 26 577 25 679 23 201
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 40 000 40 000 40 000 40 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 19 961 38 514 36 100 29 838
Summa säkerheter 59 961 78 514 76 100 69 838
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 18 051 20 895
Summa ansvarsförbindelser 0 0 18 051 20 895
Beviljad checkräkningskredit 10 000 10 000 10 000 16 300
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 15 000 8 000 0 6 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 156,60 % 89,08 % 79,68 % 86,45 %
Soliditet (%) 43,55 % 39,04 % 40,84 % 44,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,98 % 35,32 % 33,41 % 33,03 %
Riskbuffert (%) 16,33 % 13,64 % 13,47 % 14,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,82 % 5,52 % 4,76 % 4,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 414 381 372 363
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!