Nyckeltal för Lindér Livsmedel AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 412 20 613 20 609 20 184
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 795 431 329 215
Total omsättning 22 207 21 044 20 938 20 399
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 16 040 15 077 15 099 14 734
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 390 1 464 1 463 1 376
Personalkostnader 2 910 2 905 2 882 2 221
Avskrivningar 175 147 169 185
Summa rörelsekostnader -20 515 -19 593 -19 613 -18 516
Rörelseresultat 1 692 1 436 1 317 1 879
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 381 2 038 2 132 1 937
Skatt 347 469 322 564
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 383 1 288 1 602 1 237
Årets resultat 1 034 1 568 1 470 1 372
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 149 12 321
Övriga finansiella kostnader 300 0 0 321
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 383 1 288 1 602 1 237
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 -340 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 750 530 700
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 6 015 5 849 5 985 6 121
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 126 161 0 34
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 141 6 010 5 985 6 155
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 15 14 15
Summa finansiella anläggningstillgångar 65 65 614 1 115
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 6 206 6 075 6 600 7 269

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 869 1 590 1 719 1 388
Summa varulager 1 869 1 590 1 719 1 388
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 119 18 44 20
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 619 2 619 2 012 1 897
Övriga kortfristiga fordringar 706 446 790 533
Summa kortfristiga fordringar 3 444 3 083 2 846 2 450
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 622 382 12 140
Summa kassa och bank 3 552 3 286 4 167 2 937
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 9 487 8 342 8 745 6 914
Summa tillgångar 15 693 14 416 15 344 14 183

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 60 60 60
Summa bundet eget kapital 360 360 360 360
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 11 655 10 588 9 618 8 745
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 034 1 568 1 470 1 372
Summa fritt eget kapital 12 689 12 156 11 088 10 117
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 13 049 12 516 11 448 10 477
Summa obeskattade reserver 42 40 790 1 320
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 187 267 346 425
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 853 352 905 611
Summa långfristiga skulder 1 040 619 1 251 1 036
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 79 79 79 79
Leverantörsskulder 708 397 568 584
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 337 0
Övriga kortfristiga skulder 774 766 872 687
Summa kortfristiga skulder 1 561 1 242 1 856 1 350
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 15 693 14 416 15 344 14 183

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 5 5 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 3 000 3 500 3 500 3 500
Fastighetsinteckningar 6 700 3 000 6 700 6 700
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 9 700 6 500 10 200 10 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 500 500 500 500
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 448,17 % 512,80 % 377,86 % 399,04 %
Soliditet (%) 83,35 % 87,02 % 78,40 % 80,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,57 % 10,27 % 13,32 % 10,80 %
Riskbuffert (%) -1,05 % 2,01 % 10,16 % -10,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,02 % 5,53 % 7,72 % 2,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!