Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Lifland Gaming AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 103 1 233 112
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 103 1 233 112
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 62 921 526 1 045
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 434 434 362 406
Summa rörelsekostnader -496 -1 355 -888 -1 451
Rörelseresultat -496 -1 252 336 -1 339
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 559 91 061 138 30 324
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 559 91 061 138 30 324
Årets resultat 559 91 319 138 30 324
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 92 136 0 31 771
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 376 610 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 321 434 198 108
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 559 91 061 138 30 324
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 259 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 434 733 1 218
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 434 733 1 218
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 92 136 0 31 771
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 93 688 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 35 653 141 711 40 045 31 865
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 35 653 142 156 40 777 33 082

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 140
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 72 578 0 20 091 40 841
Övriga kortfristiga fordringar 0 103 672 802
Summa kortfristiga fordringar 72 578 103 20 764 41 783
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 631 2 855 784 1 649
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 73 219 2 958 21 548 43 432
Summa tillgångar 108 871 145 103 62 325 76 515

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 5 409 5 409 4 508 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 5 409 5 409 4 508 5 000
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 50 143 41 579 34 503 7 982
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 559 91 319 138 30 324
Summa fritt eget kapital 50 702 132 898 34 641 38 306
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 56 111 138 308 39 148 43 306
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 52 698 6 723 22 875 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 52 698 6 723 22 875 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 33 101
Övriga kortfristiga skulder 52 72 293 8
Summa kortfristiga skulder 52 72 293 33 209
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 108 871 145 103 62 325 76 515

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 82 745 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 140 786,54 % 4 108,33 % 7 354,27 % 130,78 %
Soliditet (%) 51,54 % 95,32 % 62,81 % 56,60 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,00 % 65,84 % 0,35 % 70,02 %
Riskbuffert (%) 0,20 % 56,67 % -0,32 % 39,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 87 987,38 % -4,87 % 26 978,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0