Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Lidingö Estate AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 18 18 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 752 504 400
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 17 0 0 0
Total omsättning 17 752 504 400
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 663 492 1 699 2 311
Personalkostnader 0 3 0 0
Avskrivningar 518 488 317 272
Summa rörelsekostnader -1 181 -983 -2 016 -2 583
Rörelseresultat -1 199 -230 -1 512 -2 183
Resultat 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -1 985 -2 506 -2 057 -2 367
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 985 -2 506 -2 057 -2 367
Årets resultat -1 985 -2 506 -2 057 -2 367
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 66
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 786 2 276 545 250
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 985 -2 506 -2 057 -2 367
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 35 449 41 539 36 064 36 269
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 460 670 681 793
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 22 019 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 57 928 42 209 36 745 37 062
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 57 928 42 209 36 745 37 062

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 42 9 8 269
Summa kortfristiga fordringar 42 9 8 269
Kassa och bank 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 766 30 71 51
2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 4 808 39 79 320
Summa tillgångar 62 736 42 248 36 824 37 382

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 20 616 2 506 0 404
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 2 057 1 963
Årets resultat -1 985 -2 506 -2 057 -2 367
Summa fritt eget kapital 18 631 0 0 0
2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 18 731 100 100 100
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 30 177 20 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 42 310 37 523 4 674 15 777
Övriga långfristiga skulder 0 0 1 0
Summa långfristiga skulder 42 310 37 523 34 852 35 777
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 756 0
Leverantörsskulder 1 006 4 592 40 19
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 350 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 339 33 1 076 1 486
Summa kortfristiga skulder 1 695 4 625 1 872 1 505
2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 62 736 42 248 36 824 37 382

Noter

2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 40 000 40 000 31 500 26 460
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 40 000 40 000 31 500 26 460
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-06 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 283,66 % 0,84 % 4,22 % 21,26 %
Soliditet (%) 29,86 % 0,24 % 0,27 % 0,27 %
Avkastning på eget kapital (%) -10,60 % -2 506,00 % -2 057,00 % -2 367,00 %
Riskbuffert (%) -3,70 % -5,94 % -5,59 % -6,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -635,90 % -516,27 % -654,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0