Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Lidbil AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 406 713 362 144 426 627 408 650
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 744 6 832 18 139 7 135
Total omsättning 407 457 368 976 444 766 415 785
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 316 673 303 387 347 100 306 401
Övriga externa kostnader 32 860 31 188 31 161 30 011
Personalkostnader 32 336 32 489 35 208 34 658
Avskrivningar 5 937 5 999 13 546 28 978
Summa rörelsekostnader -387 806 -373 063 -427 015 -400 048
Rörelseresultat 19 650 -4 087 17 751 15 737
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 26 764 4 641 36 298 15 868
Skatt 2 027 336 32 -9
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 814 1 811 21 193 15 868
Årets resultat 7 936 1 980 286 377
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 188 4 089 3 857 2 232
Räntekostnader till koncernföretag 105 93 265 1 561
Externa räntekostnader 467 344 425 763
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 814 1 811 21 193 15 868
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -16 800 -2 325 -35 980 -15 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 3 950 2 830 15 105 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 16 605 21 876 19 699 141 388
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 2 557 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 4 438 4 569
Summa materiella anläggningstillgångar 16 605 21 876 26 694 145 957
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 683 703 1 038 1 070
Summa finansiella anläggningstillgångar 683 703 1 038 1 070
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 17 288 22 579 27 732 147 027

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 75 394 83 075 51 733 72 480
Summa varulager 75 394 83 075 51 733 72 480
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 15 170 17 655 11 178 10 989
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 216 8 863 56 272
Övriga kortfristiga fordringar 3 765 4 076 3 221 7 449
Summa kortfristiga fordringar 19 151 30 594 14 455 18 710
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 634 4 759 808 1
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 99 179 118 429 66 996 91 190
Summa tillgångar 116 467 141 007 94 727 238 217

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 094 114 17 828 17 451
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 7 936 1 980 286 377
Summa fritt eget kapital 10 030 2 094 18 114 17 828
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 11 230 3 294 19 314 19 028
Summa obeskattade reserver 12 880 16 830 19 660 34 765
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 40 55
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 29 000 29 000 32 207 83 009
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 29 000 29 000 32 207 83 009
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 268 0 33 993
Leverantörsskulder 7 810 14 943 8 990 12 738
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 34 449 60 630 628 28 940
Övriga kortfristiga skulder 21 098 16 042 13 889 25 689
Summa kortfristiga skulder 63 357 91 883 23 507 101 360
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 116 467 141 007 94 727 238 217

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 64 66 70 70
Löner till styrelse & VD 851 985 628 628
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 22 278 21 705 23 328 23 409
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 8 559 9 129 10 214 9 761
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 41 000 41 000 41 000 41 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 2 465 3 915 4 441 112 721
Summa säkerheter 43 465 44 915 45 441 153 721
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 224 520 232 692 236 782 110 677
Summa ansvarsförbindelser 224 520 232 692 236 782 110 677
Beviljad checkräkningskredit 0 20 000 20 000 88 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 3 207 83 009
Utdelning 0 0 18 000 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 37,54 % 38,48 % 64,93 % 18,46 %
Soliditet (%) 17,79 % 11,13 % 35,69 % 18,74 %
Avkastning på eget kapital (%) 110,09 % 11,54 % 62,69 % 35,54 %
Riskbuffert (%) 19,48 % 1,25 % 21,97 % 6,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,47 % 0,38 % 4,81 % 3,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 361 344 342 343