Nyckeltal för Lidbil AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 469 815 459 971 406 713 362 144
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 213 3 735 744 6 832
Total omsättning 474 028 463 706 407 457 368 976
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 397 053 375 609 316 673 303 387
Övriga externa kostnader 31 320 33 300 32 860 31 188
Personalkostnader 32 875 32 463 32 336 32 489
Avskrivningar 4 441 4 706 5 937 5 999
Summa rörelsekostnader -465 689 -446 078 -387 806 -373 063
Rörelseresultat 8 340 17 627 19 650 -4 087
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 9 197 21 246 26 764 4 641
Skatt 1 912 4 396 2 027 336
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 337 20 336 22 814 1 811
Årets resultat 7 285 16 850 7 936 1 980
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 279 3 401 3 188 4 089
Räntekostnader till koncernföretag 872 393 105 93
Externa räntekostnader 411 300 467 344
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 337 20 336 22 814 1 811
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 -16 800 -2 325
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 140 910 3 950 2 830
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 18 826 13 693 16 605 21 876
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 18 826 13 693 16 605 21 876
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 393 838 683 703
Summa finansiella anläggningstillgångar 393 838 683 703
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 19 219 14 530 17 288 22 579

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 75 180 81 994 75 394 83 075
Summa varulager 75 180 81 994 75 394 83 075
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 18 232 10 911 15 170 17 655
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 391 246 216 8 863
Övriga kortfristiga fordringar 5 253 4 701 3 765 4 076
Summa kortfristiga fordringar 23 876 15 858 19 151 30 594
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 29 5 739 4 634 4 759
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 99 084 103 591 99 179 118 429
Summa tillgångar 118 304 118 122 116 467 141 007

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 17 280 5 037 2 094 114
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 7 285 16 850 7 936 1 980
Summa fritt eget kapital 24 565 21 887 10 030 2 094
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 25 765 23 087 11 230 3 294
Summa obeskattade reserver 13 110 11 970 12 880 16 830
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 20 000 20 000 29 000 29 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 20 000 20 000 29 000 29 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 17 055 0 0 268
Leverantörsskulder 13 031 6 325 7 810 14 943
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 13 824 37 813 34 449 60 630
Övriga kortfristiga skulder 15 519 18 927 21 098 16 042
Summa kortfristiga skulder 59 429 63 065 63 357 91 883
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 118 304 118 122 116 467 141 007

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 62 63 64 66
Löner till styrelse & VD 854 851 851 985
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 22 251 22 245 22 278 21 705
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 8 751 8 545 8 559 9 129
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 41 000 41 000 41 000 41 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 176 1 224 2 465 3 915
Summa säkerheter 42 176 42 224 43 465 44 915
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 213 169 213 215 224 520 232 692
Summa ansvarsförbindelser 213 169 213 215 224 520 232 692
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 20 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 40,22 % 34,25 % 37,54 % 38,48 %
Soliditet (%) 29,95 % 27,01 % 17,79 % 11,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,18 % 63,73 % 110,09 % 11,54 %
Riskbuffert (%) 8,27 % 17,00 % 19,48 % 1,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,93 % 4,27 % 5,47 % 0,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 373 367 361 344
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!