Koncernredovisning för LeoVegas AB (publ)

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 045 920 3 415 100 3 168 500 3 083 600
Aktiverat arbete för egen räkning 0 108 644 89 509 74 388
Övriga rörelseintäkter 161 218 0 63 455 18 680
Total omsättning 4 207 138 3 523 744 3 321 464 3 176 668
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 679 738 701 997 716 001 647 354
Övriga externa kostnader 1 486 960 1 371 000 1 225 830 1 248 950
Personalkostnader 550 087 522 823 510 525 423 860
Avskrivningar 261 763 300 870 381 236 231 996
Summa rörelsekostnader -2 978 548 -2 896 690 -2 833 592 -2 552 160
Rörelseresultat 186 621 235 574 131 068 198 329
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 146 076 222 873 106 255 459 865
Skatt 23 893 22 910 7 550 12 629
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 146 076 222 873 106 255 459 865
Årets resultat 122 183 199 963 98 704 447 236
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 486 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 62 103
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 24 875 18 059
Övriga finansiella kostnader 41 041 30 109 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 146 076 222 873 106 255 459 865
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 284 632 192 020 165 334 135 433
Patent, licenser mm 201 618 296 785 465 626 635 759
Goodwill 990 186 979 047 979 047 1 064 900
Övriga immateriella anläggningstillgångar 9 619 9 609 9 909 9 702
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 486 055 1 477 461 1 619 916 1 845 794
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 15 556 17 563 27 047 34 184
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 67 116 99 014 92 612 8 647
Summa materiella anläggningstillgångar 82 672 116 577 119 659 42 831
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 486 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 34 443 32 994 27 740 30 771
Summa finansiella anläggningstillgångar 34 443 32 994 27 740 30 771
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 603 170 1 627 030 1 767 320 1 919 400

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 225 728 239 546 365 184 302 722
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 54 932 56 680 55 118 80 345
Summa kortfristiga fordringar 280 660 296 226 420 302 383 067
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 777 398 655 132 524 788 586 847
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 058 060 951 369 945 090 969 914
Summa tillgångar 2 661 230 2 578 400 2 712 410 2 889 310

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 12 619 12 619 12 619 12 619
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 12 619 12 619 12 619 12 619
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 735 581 802 914 903 873 573 732
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 122 183 199 963 98 704 447 236
Summa fritt eget kapital 857 764 1 002 877 1 002 577 1 020 968
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 870 382 1 015 500 1 015 200 1 033 590
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 701 417 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 412 938 720 314
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 51 385 575 025 64 717 38 538
Summa långfristiga skulder 752 802 575 025 477 655 758 853
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 310 293 310 293
Leverantörsskulder 242 411 209 830 220 763 68 657
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 795 633 778 049 688 499 717 925
Summa kortfristiga skulder 1 038 040 987 880 1 219 560 1 096 880
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 661 230 2 578 400 2 712 410 2 889 310

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 841 837 842 727
Löner till styrelse & VD 25 206 19 828 23 644 21 741
Varav tantiem till styrelse & VD 0 2 606 2 120 2 544
Löner till övriga anställda 464 809 412 669 390 773 316 375
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 79 590 75 784 67 189 57 053
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 209 510
Summa säkerheter 0 0 0 209 510
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 101,93 % 96,30 % 77,49 % 88,42 %
Soliditet (%) 32,71 % 39,38 % 37,43 % 35,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,78 % 21,95 % 10,47 % 44,49 %
Riskbuffert (%) 4,74 % 7,89 % 3,37 % 15,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,60 % 5,64 % 2,57 % 14,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 583 517 492 465
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 781 6 920 5 740 10 219
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 8 781 6 920 5 740 10 219
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 32 767 23 117 28 371 17 356
Avskrivningar 6 402 10 10 0
Summa rörelsekostnader -39 169 -23 127 -28 381 -17 356
Rörelseresultat -47 951 -32 767 -41 693 -36 056
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 255 588 170 961 290 403 48 178
Skatt 8 626 -1 996 -7 716 -4 696
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 255 588 170 961 290 062 48 178
Årets resultat 246 962 172 957 298 119 52 864
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 310 293 206 862 330 834 80 459
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 26 654 12 877 5 554 6 392
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 33 408 16 011 4 634 2 617
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 255 588 170 961 290 062 48 178
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 341 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 10 21 31 41
Summa materiella anläggningstillgångar 10 21 31 41
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 310 293 206 862 330 834 80 459
Fordringar på koncern- och intresseföretag 452 324 504 847 154 505 160 173
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 21 327 29 943 27 947 20 231
Summa finansiella anläggningstillgångar 476 093 537 231 184 893 182 845
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 476 103 537 262 184 924 182 887

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 567 826 330 441 312 744 132 081
Övriga kortfristiga fordringar 6 020 7 168 1 676 1 169
Summa kortfristiga fordringar 573 846 337 609 314 420 133 250
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 73 664 14 677 3 848 3 372
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 647 509 352 286 318 268 136 622
Summa tillgångar 1 123 610 889 548 503 192 319 509

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 12 619 12 619 12 619 12 619
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 12 619 12 619 12 619 12 619
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 105 862 188 772 77 511 141 235
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 246 962 172 957 298 119 52 864
Summa fritt eget kapital 352 824 361 729 375 630 194 099
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 365 442 374 348 388 249 206 717
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 701 417 505 364 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 103 431 103 431
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 8 771 0 0 0
Summa långfristiga skulder 710 188 505 364 103 431 103 431
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 40 886 2 069 2 927 1 127
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 114 3 692 2 865
Övriga kortfristiga skulder 7 095 7 654 4 892 5 368
Summa kortfristiga skulder 47 982 9 836 11 512 9 361
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 123 610 889 548 503 192 319 509

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 11 9 10 9
Löner till styrelse & VD 11 533 10 271 14 253 12 412
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 13 674 6 951 5 172 2 824
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 7 613 6 651 6 806 5 503
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 164 910 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 1 349,49 % 3 581,60 % 2 764,66 % 1 459,48 %
Soliditet (%) 32,52 % 42,08 % 77,16 % 64,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 69,94 % 45,67 % 74,71 % 23,31 %
Riskbuffert (%) 21,31 % 17,91 % 54,53 % 13,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2 530,24 % 2 239,16 % 4 972,61 % 445,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 2 292 1 914 1 943 1 693
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!