Nyckeltal för Larz-Kristerz Produktion AB

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 533 306 1 648 1 364
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 802 915 338 393
Total omsättning 1 335 1 221 1 986 1 757
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 17 3 0 13
Handelsvaror 60 255 83 264
Övriga externa kostnader 813 302 1 201 1 062
Personalkostnader 13 9 5 20
Avskrivningar 62 67 67 56
Summa rörelsekostnader -965 -636 -1 356 -1 415
Rörelseresultat 369 586 630 342
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 425 490 604 296
Skatt 90 107 131 67
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 370 587 631 340
Årets resultat 335 383 473 230
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 370 587 631 340
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 55 -97 -27 -44
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 74 136 203 212
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 74 136 203 212
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 174 236 303 312

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 299 236 313 23
Summa varulager 299 236 313 23
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 0 11 23 348
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 123 1 071 29 18
Summa kortfristiga fordringar 123 1 082 52 366
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 262 1 415 1 332 798
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 2 683 2 732 1 698 1 188
Summa tillgångar 2 857 2 968 2 001 1 499

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 102 102 102 102
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 102 102 102 102
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 1 256 873 359 129
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 335 383 473 230
Summa fritt eget kapital 1 591 1 256 832 359
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 1 693 1 358 934 461
Summa obeskattade reserver 663 718 621 595
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 30 8 26 24
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 295 295 295 295
Övriga kortfristiga skulder 176 589 125 125
Summa kortfristiga skulder 501 892 446 444
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 2 857 2 968 2 001 1 499

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 300 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 476,05 % 279,93 % 310,31 % 262,16 %
Soliditet (%) 76,36 % 63,58 % 69,55 % 60,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,96 % 31,10 % 45,34 % 37,80 %
Riskbuffert (%) 12,95 % 19,78 % 31,53 % 22,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 69,42 % 191,83 % 38,29 % 24,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!