Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Larsson Entertainment AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 235 890 1 273 1 268
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 62
Total omsättning 2 235 890 1 273 1 330
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 605 143 50 76
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 293 175 191 575
Personalkostnader 456 322 552 618
Avskrivningar 124 25 25 17
Summa rörelsekostnader -1 478 -665 -818 -1 286
Rörelseresultat 758 225 456 44
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 575 294 452 44
Skatt 124 65 123 13
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 757 224 452 44
Årets resultat 451 229 329 31
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 4 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 757 224 452 44
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -182 70 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 396 495 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 396 495 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 333 358 383 408
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 333 358 383 408
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 729 853 383 408

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 355 183 0 419
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 880 196 221 86
Summa kortfristiga fordringar 1 235 379 221 505
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 584 833 1 304 718
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 818 1 212 1 525 1 223
Summa tillgångar 2 547 2 065 1 908 1 631

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 015 986 857 826
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 451 229 329 31
Summa fritt eget kapital 1 466 1 215 1 186 857
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 516 1 265 1 236 907
Summa obeskattade reserver 280 98 168 168
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 26 319 302 215
Summa långfristiga skulder 26 319 302 215
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 46 62 14 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 679 321 188 334
Summa kortfristiga skulder 725 383 202 341
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 2 547 2 065 1 908 1 631

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 200 200 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 250,90 % 316,45 % 754,95 % 358,65 %
Soliditet (%) 67,62 % 64,76 % 71,27 % 63,20 %
Avkastning på eget kapital (%) 43,95 % 16,75 % 33,24 % 4,27 %
Riskbuffert (%) 29,64 % 10,85 % 23,17 % 2,70 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 33,83 % 25,17 % 35,19 % 3,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.