Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 636 780 3 670 370 3 753 260 3 874 720
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 28 384 27 525 26 363 32 833
Total omsättning 3 665 164 3 697 895 3 779 623 3 907 553
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 739 090 2 817 150 2 870 090 2 980 530
Övriga externa kostnader 352 138 355 613 350 819 361 374
Personalkostnader 514 365 495 331 514 404 525 298
Avskrivningar 10 874 10 101 11 334 11 061
Summa rörelsekostnader -3 616 467 -3 678 195 -3 746 647 -3 878 263
Rörelseresultat 48 694 19 704 32 666 29 291
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 9 781 -16 146 15 330 12 990
Skatt -730 187 -18 2 726
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 193 -16 146 15 330 12 968
Årets resultat -14 632 -13 762 -15 126 -4 313
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 837 191 98 215
Externa ränteintäkter 39 203 52 45
Räntekostnader till koncernföretag 13 980 15 006 12 356 11 460
Externa räntekostnader 19 765 19 436 5 322 7 368
Övriga finansiella kostnader 1 494 2 344 715 863
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 193 -16 146 15 330 12 968
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -25 143 2 571 -30 474 -14 577
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -5 412 0 0 22
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 889 2 749 5 867 9 545
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 86 574 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 87 463 2 749 5 867 9 545
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 36 730 25 793 16 427 16 426
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 4 743 5 255 1 789 4 885
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 7 575 7 718 9 065 10 727
Summa materiella anläggningstillgångar 49 048 38 766 27 281 32 038
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 632 1 659 1 642 1 557
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 632 1 659 1 642 1 557
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 139 143 43 174 34 790 43 140

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 935 037 1 045 750 1 168 610 1 136 480
Summa varulager 935 037 1 045 750 1 168 610 1 136 480
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 462 032 221 237 58 106 37 086
Övriga kortfristiga fordringar 48 687 48 479 48 680 56 749
Summa kortfristiga fordringar 510 719 269 716 106 786 93 835
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 15 24 -3 202
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 445 770 1 315 490 1 275 390 1 230 520
Summa tillgångar 1 584 910 1 358 660 1 310 180 1 273 660

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 4 787 4 787 4 787 4 787
Övrigt bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa bundet eget kapital 16 787 16 787 16 787 16 787
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 422 324 136 086 151 212 155 525
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 300 000 0 0
Årets resultat -14 632 -13 762 -15 126 -4 313
Summa fritt eget kapital 407 692 422 324 136 086 151 212
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 424 479 439 111 152 873 167 999
Summa obeskattade reserver 11 428 6 015 6 015 6 015
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 22 746 18 356 15 991 28 328
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 400 000 401 729 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 400 000 401 729 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 308 582 230 735 258 274 261 373
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 172 582 55 301 675 720 617 702
Övriga kortfristiga skulder 245 097 207 415 201 308 192 238
Summa kortfristiga skulder 726 261 493 451 1 135 300 1 071 310
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 584 910 1 358 660 1 310 180 1 273 660

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 737 734 751 774
Löner till styrelse & VD 3 474 3 567 3 269 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 361 051 342 714 368 590 383 592
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 157 422 153 425 167 173 172 647
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 12 972 12 198 11 758 9 706
Summa ansvarsförbindelser 12 972 12 198 11 758 9 706
Beviljad checkräkningskredit 155 000 155 000 800 000 700 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 152 868 585 923 532 612
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 70,32 % 54,66 % 9,41 % 8,78 %
Soliditet (%) 27,31 % 32,65 % 12,01 % 13,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,51 % -3,64 % 9,75 % 7,52 %
Riskbuffert (%) 0,06 % -2,58 % 0,96 % 0,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,55 % -1,44 % -0,08 % -0,17 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 495 472 495 496
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!