Nyckeltal för LB Legal Online AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 369 0
Aktiverat arbete för egen räkning 1 986 633
Övriga rörelseintäkter 40 0
Total omsättning 2 395 633
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 1 320 0
Övriga externa kostnader 2 003 706
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 447 0
Summa rörelsekostnader -3 770 -706
Rörelseresultat -1 377 -73
Resultat 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -1 408 -74
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -1 408 -74
Årets resultat -1 408 -74
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 31 1
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 408 -74
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 2 605 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 2 969 1 427
Patent, licenser mm 11 14
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 980 1 441
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 2 980 1 441

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12
Kundfordringar 53 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 264 206
Summa kortfristiga fordringar 317 206
Kassa och bank 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 0 81
2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 317 288
Summa tillgångar 5 902 1 729

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12
Aktiekapital 65 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 334 633
Summa bundet eget kapital 2 399 683
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 2 689 -633
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 808
Årets resultat -1 408 -74
Summa fritt eget kapital 1 281 101
2021-12 2020-12
Summa eget kapital 3 680 784
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 146 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 146 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 120 0
Leverantörsskulder 138 171
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 714 483
Övriga kortfristiga skulder 104 290
Summa kortfristiga skulder 2 076 944
2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 5 902 1 729

Noter

2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 175 808
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 175 808
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 15,27 % 30,40 %
Soliditet (%) 62,35 % 45,34 %
Avkastning på eget kapital (%) -38,26 % -9,44 %
Riskbuffert (%) -24,73 % -4,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -389,97 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!