Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för L M Johanssons Skogsavverkningar AB

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 644 6 214 5 592 5 354
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 365 550 0 0
Total omsättning 7 009 6 764 5 592 5 354
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 837 2 625 2 338 2 008
Personalkostnader 2 227 2 216 2 119 2 093
Avskrivningar 977 992 1 141 1 142
Summa rörelsekostnader -6 041 -5 833 -5 598 -5 243
Rörelseresultat 968 931 -5 110
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt 39 13 10 50
Skatt 16 9 8 16
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 889 856 -44 50
Årets resultat 24 4 3 34
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 79 75 39 60
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 889 856 -44 50
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -850 -843 54 0
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 887 4 527 2 119 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 3 190
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 887 4 527 2 119 3 190
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 6 887 4 527 2 119 3 190

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 409 436 196 200
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 239 275 166 206
Summa kortfristiga fordringar 648 711 362 406
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 931 1 634 1 464 1 375
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 3 578 2 345 1 827 1 782
Summa tillgångar 10 466 6 872 3 946 4 972

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat 278 275 272 238
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 24 4 3 34
Summa fritt eget kapital 302 279 275 272
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital 422 399 395 392
Summa obeskattade reserver 2 172 1 322 479 533
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 172 2 402 0 1 611
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 1 128 0
Summa långfristiga skulder 4 172 2 402 1 128 1 611
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 1 923 1 053 483 909
Leverantörsskulder 304 237 89 145
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 472 1 460 1 373 1 382
Summa kortfristiga skulder 3 699 2 750 1 945 2 436
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 10 466 6 872 3 946 4 972

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 4 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 1 492
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 567
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 200 200 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 6 819 4 475 2 045 3 158
Summa säkerheter 7 019 4 675 2 245 3 358
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 96,76 % 85,27 % 93,88 % 73,11 %
Soliditet (%) 19,33 % 19,98 % 18,96 % 15,78 %
Avkastning på eget kapital (%) 43,95 % 62,33 % -5,88 % 6,37 %
Riskbuffert (%) 8,31 % 12,18 % -1,35 % 0,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,19 % 12,57 % -1,48 % -0,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 373