Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Löplabbetgruppen AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 95 379 87 292 82 716 93 241
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 13 532 80 150 58
Total omsättning 108 911 87 372 82 866 93 299
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 51 217 49 388 46 887 55 919
Övriga externa kostnader 13 638 13 066 14 097 16 672
Personalkostnader 18 936 18 978 20 324 24 172
Avskrivningar 1 440 1 340 1 350 947
Summa rörelsekostnader -85 231 -82 772 -82 658 -97 710
Rörelseresultat 23 669 4 596 46 -5 566
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 23 456 4 334 22 -5 577
Skatt 0 942 38 4 884
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 23 456 4 334 22 -5 577
Årets resultat 12 550 3 392 0 17 201
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 212 261 24 11
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 23 456 4 334 22 -5 577
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -10 906 0 16 27 662
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 3 178
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 463 888 1 015 1 610
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 728 1 520 2 318 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 191 2 408 3 333 4 788
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 203 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 203 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 394 2 408 3 333 4 788

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 11 925 13 998 13 413 14 144
Summa varulager 11 925 13 998 13 413 14 144
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 87 483 517 632
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 14 061 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 974 2 636 2 879 4 295
Summa kortfristiga fordringar 17 122 3 119 3 396 4 927
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 644 401 824 986
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 30 691 17 517 17 633 20 057
Summa tillgångar 33 085 19 925 20 966 24 845

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 120 120 120 120
Summa bundet eget kapital 1 320 1 320 1 320 1 320
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 3 393 1 0 -17 200
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 12 550 3 392 0 17 201
Summa fritt eget kapital 15 943 3 393 0 1
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 17 263 4 713 1 320 1 321
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 375 0 0 550
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 839 7 559 5 393 5 159
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 767 2 971 9 261 12 340
Övriga kortfristiga skulder 7 842 4 683 4 992 5 476
Summa kortfristiga skulder 15 448 15 213 19 646 22 975
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 33 085 19 925 20 966 24 845

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 30 34 36 46
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 14 433 13 543 14 321 17 239
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 266 5 208 5 720 6 627
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 10 000 10 000 10 000 10 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 10 000 10 000 10 000 10 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 121,48 % 23,14 % 21,48 % 25,74 %
Soliditet (%) 52,18 % 23,65 % 6,30 % 5,32 %
Avkastning på eget kapital (%) 135,87 % 91,96 % 1,67 % -422,18 %
Riskbuffert (%) 70,16 % 21,35 % 0,10 % -22,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 24,37 % 4,67 % 0,00 % -5,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 481 398 398 375