Nyckeltal för Långbers Fastighets AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 166
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 7 4 821 42
Total omsättning 0 7 4 821 208
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 6 6
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 10 8 229 244
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 32 135
Summa rörelsekostnader -10 -8 -267 -385
Rörelseresultat -10 -1 4 286 -177
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 50 -151 4 286 1 225
Skatt 10 10 62 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 50 -151 4 286 1 225
Årets resultat 39 -161 4 224 1 225
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -9 248
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 60 50 0 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 200 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 50 -151 4 286 1 225
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 8 477
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 303
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 8 780
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -9 248
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 20 20 20
Summa finansiella anläggningstillgångar 20 20 20 20
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 20 20 20 8 799

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 001 4 001 215 289
Summa kortfristiga fordringar 4 001 4 001 215 289
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 284 244 4 253 642
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 4 285 4 245 4 468 932
Summa tillgångar 4 305 4 265 4 488 9 731

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 4 085 4 246 2 523 1 298
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -2 500 0
Årets resultat 39 -161 4 224 1 225
Summa fritt eget kapital 4 124 4 085 4 247 2 523
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 4 244 4 205 4 367 2 643
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 44 44 44 7 044
Summa långfristiga skulder 44 44 44 7 044
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 33
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 16 16 77 11
Summa kortfristiga skulder 16 16 77 44
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 4 305 4 265 4 488 9 731

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 2 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 12 400
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 14 700
Villkorat aktieägartillskott 6 500 10 500 10 500 13 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 6 500 10 500 10 500 13 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 2 500
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 26 781,25 % 26 531,25 % 5 802,60 % 2 115,91 %
Soliditet (%) 98,58 % 98,59 % 97,30 % 27,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,18 % -3,59 % 98,15 % 46,35 %
Riskbuffert (%) 1,16 % -332,18 % 95,50 % 12,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 737,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Långbers Fastighets AB

Information 2002-12 2001-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2002-12 2001-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 514 11 542
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 43 0
Total omsättning 2 557 11 542
Rörelsens kostnader 2002-12 2001-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 27 2 497
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 493 2 358
Personalkostnader 44 4 187
Avskrivningar 532 662
Summa rörelsekostnader -1 096 -9 704
Rörelseresultat 1 462 1 839
Resultat 2002-12 2001-12
Resultat före skatt 908 1 228
Skatt -96 -102
Minoritetsintressen 928 -98
Resultat efter finansnetto 908 1 228
Årets resultat -252 -278
Jämförelsestörande poster 2002-12 2001-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2002-12 2001-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 2 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 556 613
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2002-12 2001-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 908 1 228
Bokslutsdispositioner 2002-12 2001-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2002-12 2001-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2002-12 2001-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2002-12 2001-12
Byggnader och mark 10 798 11 252
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 205 327
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 003 11 579
Finansiella anläggningstillgångar 2002-12 2001-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 20
Summa finansiella anläggningstillgångar 20 20
2002-12 2001-12
Summa anläggningstillgångar 11 023 11 599

Omsättningstillgångar

Varulager 2002-12 2001-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 216
Summa varulager 0 216
Kortfristiga fordringar 2002-12 2001-12
Kundfordringar 8 389
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 277 54
Summa kortfristiga fordringar 285 443
Kassa och bank 2002-12 2001-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 328 327
2002-12 2001-12
Summa omsättningstillgångar 613 985
Summa tillgångar 11 636 12 584

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2002-12 2001-12
Aktiekapital 100 100
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 223 223
Summa bundet eget kapital 323 323
Fritt eget kapital 2002-12 2001-12
Balanserat resultat -1 832 -1 400
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -252 -278
Summa fritt eget kapital -2 084 -1 678
2002-12 2001-12
Summa eget kapital -1 761 -1 355
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 928 -98
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2002-12 2001-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 9 319 9 902
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 401 2 494
Summa långfristiga skulder 11 720 12 396
Kortfristiga skulder 2002-12 2001-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 96 472
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 653 1 168
Summa kortfristiga skulder 749 1 640
2002-12 2001-12
Summa eget kapital och skulder 11 636 12 584

Noter

2002-12 2001-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2002-12 2001-12
Företagsinteckningar 2 800 2 800
Fastighetsinteckningar 10 000 10 000
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 12 800 12 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 300 1 300
Utnyttjad checkräkningskredit 76 447
Utdelning 0 0
2002-12 2001-12
Kassalikviditet (%) 81,84 % 46,95 %
Soliditet (%) -15,13 % -10,77 %
Avkastning på eget kapital (%) -51,56 % -90,63 %
Riskbuffert (%) 8,12 % 10,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,00 % 5,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord