Koncernredovisning för Kungshamnsfiskarna AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 191 768 192 152 171 397 148 721
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 308 305 394 67
Total omsättning 192 076 192 457 171 791 148 788
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 171 150 173 089 154 574 130 448
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 345 7 074 6 065 8 409
Personalkostnader 5 242 5 695 5 527 4 861
Avskrivningar 1 325 1 226 1 210 1 194
Summa rörelsekostnader -185 062 -187 084 -167 376 -144 912
Rörelseresultat 7 014 5 372 4 415 3 877
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 6 970 5 330 4 333 3 848
Skatt 1 499 1 156 965 895
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 970 5 330 4 333 3 848
Årets resultat 5 471 4 174 3 369 2 953
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 65 51 53 49
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 109 93 70 79
Övriga finansiella kostnader 0 0 65 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 970 5 330 4 333 3 848
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 16 479 17 386 18 293 19 199
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 768 2 560 2 594 2 832
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 20 247 19 946 20 887 22 031
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 400 400 400 400
Summa finansiella anläggningstillgångar 400 400 400 480
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 20 647 20 346 21 287 22 511

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 10 111 0 0
Övrigt varulager 7 022 0 9 385 7 877
Summa varulager 7 022 10 111 9 385 7 877
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 17 023 20 699 21 980 21 578
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 594 1 618 1 288 378
Summa kortfristiga fordringar 17 617 22 317 23 268 21 956
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 28 851 19 100 14 836 10 076
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 53 490 51 527 47 488 39 908
Summa tillgångar 74 137 71 874 68 775 62 419

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 4 590 4 590 4 590 4 590
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 4 590 4 590 4 590 4 590
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 38 207 35 053 32 195 29 752
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 471 4 174 3 369 2 953
Summa fritt eget kapital 43 678 39 227 35 564 32 705
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 48 268 43 817 40 154 37 295
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 146 1 914 1 753 1 684
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 771 5 836 5 901 5 966
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 771 5 836 5 901 5 966
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 65 65 65 234
Leverantörsskulder 14 566 17 588 17 965 14 331
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 320 2 653 2 937 2 910
Summa kortfristiga skulder 17 951 20 306 20 967 17 475
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 74 137 71 874 68 775 62 419

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 8 8 8 8
Löner till styrelse & VD 960 1 055 1 013 974
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 594 2 669 2 628 2 268
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 621 1 931 1 768 1 549
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 3 343 3 343 3 343 3 343
Fastighetsinteckningar 17 575 17 575 17 575 17 575
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 20 918 20 918 20 918 20 918
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 1 500 1 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 258,86 % 203,96 % 181,73 % 183,30 %
Soliditet (%) 65,11 % 60,96 % 58,38 % 59,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,44 % 12,16 % 10,79 % 10,32 %
Riskbuffert (%) 9,09 % 7,19 % 5,99 % 5,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,58 % 2,73 % 2,45 % 2,53 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 444 466 455 405
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 191 768 192 152 171 397 148 721
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 308 305 394 67
Total omsättning 192 076 192 457 171 791 148 788
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 171 150 173 089 154 574 130 448
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 345 7 074 6 065 8 409
Personalkostnader 5 242 5 695 5 527 4 861
Avskrivningar 1 325 1 226 1 210 1 194
Summa rörelsekostnader -185 062 -187 084 -167 376 -144 912
Rörelseresultat 7 014 5 372 4 415 3 877
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 5 841 4 578 4 016 3 694
Skatt 1 267 995 895 861
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 970 5 330 4 333 3 848
Årets resultat 4 574 3 583 3 121 2 833
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 65 51 53 49
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 109 93 70 79
Övriga finansiella kostnader 0 0 65 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 970 5 330 4 333 3 848
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 129 -752 -317 -154
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 16 479 17 386 18 293 19 199
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 768 2 560 2 594 2 832
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 20 247 19 946 20 887 22 031
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 400 400 400 400
Summa finansiella anläggningstillgångar 760 760 760 840
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 21 007 20 706 21 647 22 871

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 10 111 9 385 0
Övrigt varulager 7 022 0 0 7 877
Summa varulager 7 022 10 111 9 385 7 877
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 17 023 20 699 21 980 21 578
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 594 1 618 1 288 378
Summa kortfristiga fordringar 17 617 22 317 23 268 21 956
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 28 851 19 100 14 836 10 076
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 53 490 51 527 47 488 39 908
Summa tillgångar 74 497 72 234 69 135 62 779

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 4 590 4 590 4 590 4 590
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 4 590 4 590 4 590 4 590
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 31 392 28 829 26 218 23 895
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 574 3 583 3 121 2 833
Summa fritt eget kapital 35 966 32 412 29 339 26 728
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 40 556 37 002 33 929 31 318
Summa obeskattade reserver 9 851 8 722 7 970 7 653
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 771 5 836 5 901 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 5 966
Summa långfristiga skulder 5 771 5 836 5 901 5 966
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 65 65 65 234
Leverantörsskulder 14 566 17 588 17 965 14 331
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 368 368 368 368
Övriga kortfristiga skulder 3 320 2 652 2 937 2 909
Summa kortfristiga skulder 18 319 20 673 21 335 17 842
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 74 497 72 234 69 135 62 779

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 8 8 8 8
Löner till styrelse & VD 960 1 055 1 013 974
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 594 2 669 2 628 2 268
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 571 1 931 1 768 1 549
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 3 343 3 343 3 343 3 343
Fastighetsinteckningar 17 575 17 575 17 575 17 575
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 20 918 20 918 20 918 20 918
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 1 500 1 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 275 1 020 510 510
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 253,66 % 200,34 % 178,60 % 179,53 %
Soliditet (%) 64,19 % 60,12 % 57,57 % 58,87 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,58 % 12,27 % 10,89 % 10,41 %
Riskbuffert (%) 9,09 % 7,18 % 6,00 % 5,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,58 % 2,73 % 2,45 % 2,53 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 444 466 455 405
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!