Nyckeltal för Kristian Luuk Aktiebolag

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 972 3 091 3 553 3 011
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 55
Total omsättning 2 972 3 091 3 553 3 066
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 199 95 238 99
Övriga externa kostnader 345 350 507 432
Personalkostnader 1 284 1 366 1 382 1 326
Avskrivningar 6 6 6 0
Summa rörelsekostnader -1 834 -1 817 -2 133 -1 857
Rörelseresultat 1 139 1 274 1 420 1 209
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 1 121 1 221 1 067 979
Skatt 258 282 253 230
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 211 1 291 1 437 1 279
Årets resultat 863 939 814 749
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 1 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 69 17 17 70
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 211 1 291 1 437 1 279
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -90 -70 -370 -300
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 11 17 23 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 20 20 20 20
Summa materiella anläggningstillgångar 31 37 43 20
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 1 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 31 37 43 20

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 2 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 69 120 83 235
Summa kortfristiga fordringar 71 120 83 235
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 2 135 2 291 1 981 1 934
Summa kassa och bank 4 676 3 830 3 715 2 769
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 6 882 6 242 5 779 4 937
Summa tillgångar 6 913 6 279 5 821 4 957

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 3 555 3 116 2 802 2 553
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 863 939 814 749
Summa fritt eget kapital 4 418 4 055 3 616 3 302
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 4 538 4 175 3 736 3 422
Summa obeskattade reserver 1 500 1 410 1 340 970
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 590 242 265 168
Summa långfristiga skulder 590 242 265 168
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 7 5 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 278 445 475 391
Summa kortfristiga skulder 285 452 480 397
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 6 913 6 279 5 821 4 957

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 500 500 500 500
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 1 665,61 % 873,89 % 791,25 % 756,68 %
Soliditet (%) 81,64 % 83,04 % 81,15 % 83,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,46 % 24,76 % 30,42 % 30,92 %
Riskbuffert (%) 17,52 % 20,56 % 24,69 % 25,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 40,75 % 41,77 % 40,44 % 42,48 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!