Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Kreaton AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 115 150 645 669
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 100 29 340 1 639 14 536
Total omsättning 215 29 490 2 284 15 205
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 500 616 921 1 650
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 228 306 378 386
Summa rörelsekostnader -728 -922 -1 299 -2 036
Rörelseresultat -610 28 493 911 13 093
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -720 28 487 911 13 072
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -720 28 487 911 13 072
Årets resultat -109 1 1 12 903
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 110 5 0 21
Externa räntekostnader 0 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -720 28 487 911 13 072
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 611 -28 486 -910 -169
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 3 494 3 722 5 896 6 595
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 24 780 23 041 15 110 14 732
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 28 274 26 763 21 006 21 327
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 28 274 26 763 21 006 21 327

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 58 105
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 611 24 620 2 336 1 737
Övriga kortfristiga fordringar 252 5 74 33
Summa kortfristiga fordringar 863 24 625 2 468 1 875
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 863 24 625 2 468 1 875
Summa tillgångar 29 137 51 389 23 473 23 202

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 4 000 4 000 4 000 4 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 427 427 427 427
Summa bundet eget kapital 4 427 4 427 4 427 4 427
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 17 624 17 623 17 622 4 720
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -109 1 1 12 903
Summa fritt eget kapital 17 515 17 624 17 623 17 623
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 21 942 22 051 22 050 22 050
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 22 836 425 106
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 920 28 488 911 887
Övriga kortfristiga skulder 254 14 87 159
Summa kortfristiga skulder 7 196 29 338 1 423 1 152
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 29 137 51 389 23 473 23 202

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 8 650
Övriga säkerheter 0 0 8 650 0
Summa säkerheter 0 0 8 650 8 650
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 11,99 % 83,94 % 173,44 % 162,76 %
Soliditet (%) 75,31 % 42,91 % 93,94 % 95,03 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,28 % 129,19 % 4,13 % 59,28 %
Riskbuffert (%) -3,62 % 55,43 % 3,88 % 54,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -721,74 % 18 987,33 % 141,24 % 1 950,82 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0