Nyckeltal för Kreaton AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 115 150 645
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 100 29 340 1 639
Total omsättning 0 215 29 490 2 284
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 410 500 616 921
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 152 228 306 378
Summa rörelsekostnader -2 562 -728 -922 -1 299
Rörelseresultat -2 706 -610 28 493 911
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -2 972 -720 28 487 911
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 972 -720 28 487 911
Årets resultat -266 -109 1 1
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 266 110 5 0
Externa räntekostnader 0 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 972 -720 28 487 911
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 2 706 611 -28 486 -910
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 1 556 3 494 3 722 5 896
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 35 744 24 780 23 041 15 110
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 37 300 28 274 26 763 21 006
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 37 300 28 274 26 763 21 006

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 58
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 706 611 24 620 2 336
Övriga kortfristiga fordringar 186 252 5 74
Summa kortfristiga fordringar 2 892 863 24 625 2 468
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 892 863 24 625 2 468
Summa tillgångar 40 192 29 137 51 389 23 473

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 4 000 4 000 4 000 4 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 427 427 427 427
Summa bundet eget kapital 4 427 4 427 4 427 4 427
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 17 515 17 624 17 623 17 622
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -266 -109 1 1
Summa fritt eget kapital 17 249 17 515 17 624 17 623
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 21 676 21 942 22 051 22 050
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 22 22 836 425
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 18 338 6 920 28 488 911
Övriga kortfristiga skulder 156 254 14 87
Summa kortfristiga skulder 18 516 7 196 29 338 1 423
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 40 192 29 137 51 389 23 473

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 8 650
Summa säkerheter 0 0 0 8 650
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 15,62 % 11,99 % 83,94 % 173,44 %
Soliditet (%) 53,93 % 75,31 % 42,91 % 93,94 %
Avkastning på eget kapital (%) -13,71 % -3,28 % 129,19 % 4,13 %
Riskbuffert (%) -8,17 % -3,62 % 55,43 % 3,88 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -721,74 % 18 987,33 % 141,24 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!