Nyckeltal för Kongahälla Shopping AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 113 741 106 267 99 265 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 113 741 106 267 99 265 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 93 247 89 345 0 0
Rörelseresultat 18 231 12 849 22 955 -4
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -5 029 -7 222 661 -4
Skatt 2 216 -18 2 156 -1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -5 029 -12 019 5 458 -4
Årets resultat -2 162 -7 204 -1 496 -3
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 20 693 22 301 14 970 0
Övriga finansiella kostnader 2 567 2 567 2 527 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 029 -12 019 5 458 -4
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 5 084 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 4 797 -4 797 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 887 912 884 539 890 776 21 286
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 536 989 557 508 572 073 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 633 1 237 760
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 424 901 1 442 047 1 463 482 1 259 046
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 3
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 3
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 424 900 1 442 050 1 463 480 1 259 050

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 343 5 993 1 476 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 305 1 550 850 0
Övriga kortfristiga fordringar 27 288 26 866 29 743 27 980
Summa kortfristiga fordringar 34 936 34 409 32 069 27 980
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 56 827 24 641 30 708 13 356
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 91 763 59 050 62 778 41 336
Summa tillgångar 1 516 660 1 501 100 1 526 260 1 300 380

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 491 296 498 500 49 996 50 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 20 000 0 450 000 0
Årets resultat -2 162 -7 204 -1 496 -3
Summa fritt eget kapital 509 134 491 296 498 500 49 997
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 509 184 491 346 498 550 50 047
Summa obeskattade reserver 0 0 4 797 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 4 352 2 136 2 154 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 550 000
Övriga långfristiga skulder 955 350 965 250 975 150 624 339
Summa långfristiga skulder 955 350 965 250 975 150 1 174 340
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 555 6 096 8 883 64 804
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 40 222 36 269 36 725 11 195
Summa kortfristiga skulder 47 777 42 365 45 608 75 999
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 516 660 1 501 100 1 526 260 1 300 380

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 990 000 990 000 990 000 680 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 990 000 990 000 990 000 680 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 192,07 % 139,38 % 137,64 % 54,39 %
Soliditet (%) 33,57 % 32,73 % 32,90 % 3,85 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,99 % -2,45 % 1,09 % -0,01 %
Riskbuffert (%) -1,12 % -1,61 % -0,21 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -24,87 % -34,71 % -12,13 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!