Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Kongahälla Shopping AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 106 267 99 265 0 3 062
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 2
Total omsättning 106 267 99 265 0 3 064
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 89 345 0 0 0
Rörelseresultat 12 849 22 955 -4 -2
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -7 222 661 -4 -2
Skatt -18 2 156 -1 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -12 019 5 458 -4 -2
Årets resultat -7 204 -1 496 -3 -1
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 22 301 14 970 0 0
Övriga finansiella kostnader 2 567 2 527 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -12 019 5 458 -4 -2
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 797 -4 797 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 884 539 890 776 21 286 21 286
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 557 508 572 073 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 633 1 237 760 610 021
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 442 047 1 463 482 1 259 046 631 307
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 3 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 3 2
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 442 050 1 463 480 1 259 050 631 309

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 5 993 1 476 0 1 263
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 550 850 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 26 866 29 743 27 980 10 338
Summa kortfristiga fordringar 34 409 32 069 27 980 11 601
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 24 641 30 708 13 356 5 652
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 59 050 62 778 41 336 17 253
Summa tillgångar 1 501 100 1 526 260 1 300 380 648 562

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 498 500 49 996 50 000 50 001
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 450 000 0 0
Årets resultat -7 204 -1 496 -3 -1
Summa fritt eget kapital 491 296 498 500 49 997 50 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 491 346 498 550 50 047 50 050
Summa obeskattade reserver 0 4 797 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 136 2 154 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 550 000 550 000
Övriga långfristiga skulder 965 250 975 150 624 339 0
Summa långfristiga skulder 965 250 975 150 1 174 340 550 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 096 8 883 64 804 44 450
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 4 062
Övriga kortfristiga skulder 36 269 36 725 11 195 0
Summa kortfristiga skulder 42 365 45 608 75 999 48 512
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 501 100 1 526 260 1 300 380 648 562

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 990 000 990 000 680 000 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 990 000 990 000 680 000 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 139,38 % 137,64 % 54,39 % 35,56 %
Soliditet (%) 32,73 % 32,90 % 3,85 % 7,72 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,45 % 1,09 % -0,01 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -1,61 % -0,21 % 0,00 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -34,71 % -12,13 % 0,00 % -0,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0