Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Kongahälla Holding AB

Information 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 111 894 99 265
Övriga rörelseintäkter 0 11 402
Total omsättning 111 894 110 667
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0
Kostnad sålda varor 55 605 0
Rörelseresultat 47 486 56 942
Resultat 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 22 618 39 444
Skatt 6 131 10 146
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 22 618 39 444
Årets resultat 16 487 29 298
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 22 301 0
Övriga finansiella kostnader 2 567 17 497
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 618 39 444
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 1 819 940 1 805 630
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 6 684 7 789
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 826 624 1 813 419
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 826 630 1 813 420

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12
Kundfordringar 5 769 1 476
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 28 777 30 087
Summa kortfristiga fordringar 34 546 31 563
Kassa och bank 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 25 678 31 561
2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 60 224 63 125
Summa tillgångar 1 886 850 1 876 550

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 500 000
Summa bundet eget kapital 100 500 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 801 396 -177 902
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 450 000
Årets resultat 16 487 29 298
Summa fritt eget kapital 817 883 301 396
2020-12 2019-12
Summa eget kapital 817 983 801 496
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 60 125 53 996
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 965 250 975 150
Summa långfristiga skulder 965 250 975 150
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 6 055 8 770
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 37 437 37 135
Summa kortfristiga skulder 43 492 45 905
2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 886 850 1 876 550

Noter

2020-12 2019-12
Antal anställda 4 2
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 3 187 737
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 1 376 232
2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 990 000 990 000
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 990 000 990 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 138,47 % 137,51 %
Soliditet (%) 43,35 % 42,71 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,77 % 4,92 %
Riskbuffert (%) 0,05 % 1,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,01 % 22,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 797 369

Nyckeltal för Kongahälla Holding AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 04

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 3 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 -3 0 0
Rörelseresultat -3 -3 0 0
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -3 -3 0 0
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -3 -3 0 0
Årets resultat -3 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 -3 0 0
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 3 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 603 177 603 177 153 127 153 127
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 603 177 603 177 153 127 153 127

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 3 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 1 0
Summa kortfristiga fordringar 3 3 1 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 45 47 49 50
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 48 50 50 50
Summa tillgångar 603 225 603 227 153 177 153 177

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 603 077 153 077 153 077 153 077
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 450 000 0 0
Årets resultat -3 0 0 0
Summa fritt eget kapital 603 074 603 077 153 077 153 077
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 603 174 603 177 153 177 153 177
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 50 50 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 50 50 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 603 225 603 227 153 177 153 177

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 153 127 0
Summa säkerheter 0 0 153 127 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 96,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
Soliditet (%) 99,99 % 99,99 % 100,00 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0