Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Kokpunkten Fastighets AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 26 435 13 679
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 630 6 382 17 639 5 950
Total omsättning 2 630 6 382 44 074 19 629
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 461 6 310 25 289 8 716
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 13 445 5 602
Summa rörelsekostnader -3 461 -6 310 -38 734 -14 318
Rörelseresultat -1 482 -905 3 337 3 151
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -3 407 -2 247 40 844 -49 290
Skatt 0 2 -355 596
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -3 407 -2 247 -6 579 -1 512
Årets resultat -1 923 -1 341 -1 253 3 369
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 141 2
Räntekostnader till koncernföretag 1 911 1 334 10 052 9 252
Externa räntekostnader 14 8 5 8
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 27
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 407 -2 247 -6 579 -1 512
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 1 484 908 -42 452 53 255
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 47 423 -47 778
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 5 323 5 323 5 323 496 005
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 130 233 125 418 121 448 125 505
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 135 556 130 741 126 771 621 510
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 135 556 130 741 126 771 621 510

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 484 908 0 53 255
Övriga kortfristiga fordringar 10 990 10 936 10 115 6 397
Summa kortfristiga fordringar 12 474 11 844 10 115 59 652
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 12 474 11 844 10 115 59 652
Summa tillgångar 148 030 142 585 136 886 681 162

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 60 000 60 000 60 000 60 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 60 000 60 000 60 000 60 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 934 3 275 4 528 1 159
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 923 -1 341 -1 253 3 369
Summa fritt eget kapital 11 1 934 3 275 4 528
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 60 011 61 934 63 275 64 528
Summa obeskattade reserver 0 0 0 47 423
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 355
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 508 726 2 211 14 816
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 87 506 78 677 59 845 545 302
Övriga kortfristiga skulder 5 1 248 11 555 8 738
Summa kortfristiga skulder 88 019 80 651 73 611 568 856
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 148 030 142 585 136 886 681 162

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 14,17 % 14,69 % 13,74 % 10,49 %
Soliditet (%) 40,54 % 43,44 % 46,22 % 14,60 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,68 % -3,63 % -10,40 % -1,52 %
Riskbuffert (%) -3,19 % -2,30 % -11,12 % -0,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % -62,93 % -78,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0