Nyckeltal för Knowit Experience Linköping AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 487 30 144 23 821 24 335
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 35 16 25 65
Total omsättning 33 522 30 160 23 846 24 400
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 9 189 8 186 4 743 4 759
Övriga externa kostnader 3 444 3 237 2 652 2 725
Personalkostnader 17 119 15 507 14 397 13 628
Avskrivningar 33 88 144 144
Summa rörelsekostnader -29 785 -27 018 -21 936 -21 256
Rörelseresultat 3 736 3 142 1 909 3 145
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 3 854 3 109 2 059 2 994
Skatt 124 171 72 121
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 894 3 159 1 909 3 144
Årets resultat 230 438 187 373
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 153 17 0 0
Externa ränteintäkter 6 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 894 3 159 1 909 3 144
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -3 500 -2 500 -1 800 -2 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -40 -50 150 -150
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 87 120 94 238
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 87 120 94 238
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 87 120 94 238

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 4 934 4 084 3 254 2 984
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 712 2 753 4 766 6 048
Övriga kortfristiga fordringar 525 511 730 506
Summa kortfristiga fordringar 11 171 7 348 8 750 9 538
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 11 171 7 348 8 750 9 538
Summa tillgångar 11 259 7 469 8 843 9 776

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 2 357 1 918 1 981 1 609
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 230 438 187 373
Summa fritt eget kapital 2 587 2 356 2 168 1 982
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 2 637 2 406 2 218 2 032
Summa obeskattade reserver 1 040 1 000 950 1 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 686 631 665 764
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 253 638 2 267 3 000
Övriga kortfristiga skulder 2 643 2 793 2 743 2 881
Summa kortfristiga skulder 7 582 4 062 5 675 6 645
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 11 259 7 469 8 843 9 776

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 21 20 19 20
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 250 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 147,34 % 180,90 % 154,19 % 143,54 %
Soliditet (%) 30,23 % 42,08 % 33,00 % 29,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 114,41 % 100,51 % 65,42 % 110,60 %
Riskbuffert (%) 34,59 % 42,29 % 21,59 % 32,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,63 % 10,48 % 8,01 % 12,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Knowit Experience Linköping AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord