Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Knightec Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2004-08
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2004-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 657 634 679 553 43 027
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 13 860 9 72
Total omsättning 671 494 679 562 43 099
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2004-08
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 62 578 66 177 7 149
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 64 070 61 997 7 339
Personalkostnader 500 425 484 172 26 049
Avskrivningar 15 332 12 410 317
Summa rörelsekostnader -642 405 -624 756 -40 854
Rörelseresultat 29 089 54 806 2 245
Resultat 2020-12 2019-12 2004-08
Resultat före skatt 28 231 54 122 2 190
Skatt 6 075 16 416 798
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 28 231 54 122 2 190
Årets resultat 2 876 32 906 1 391
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2004-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2004-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 90 21
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 593 675 76
Övriga finansiella kostnader 475 136 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2004-08
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 28 231 54 122 2 190
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2004-08
Koncernbidrag -19 280 -4 800 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2004-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2004-08
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 93 402 44 768 3 222
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 198
Summa immateriella anläggningstillgångar 93 402 44 768 3 420
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2004-08
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 8 597 8 454 428
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 2 481 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 078 8 454 428
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2004-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 23 0 13
Summa finansiella anläggningstillgångar 23 0 13
2020-12 2019-12 2004-08
Summa anläggningstillgångar 104 503 53 222 3 860

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2004-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2004-08
Kundfordringar 158 518 141 010 10 748
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 358 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 69 830 61 326 1 001
Summa kortfristiga fordringar 229 706 202 336 11 749
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2004-08
Summa kortfristiga placeringar 225 0 0
Summa kassa och bank 14 808 24 434 762
2020-12 2019-12 2004-08
Summa omsättningstillgångar 244 739 226 770 12 511
Summa tillgångar 349 242 279 992 16 371

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2004-08
Aktiekapital 504 504 504
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 32 280 0 1
Summa bundet eget kapital 32 784 504 505
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2004-08
Balanserat resultat 82 938 82 312 27
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 32 275 0 0
Årets resultat 2 876 32 906 1 391
Summa fritt eget kapital 118 089 115 218 1 418
2020-12 2019-12 2004-08
Summa eget kapital 150 873 115 722 1 923
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 31 548 17 140 157
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2004-08
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 2 044
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 25 000 25 000 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 25 000 25 000 2 044
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2004-08
Skulder till kreditinstitut, korta 22 450 0 1 422
Leverantörsskulder 20 518 18 869 1 484
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 14 352 0
Övriga kortfristiga skulder 98 853 88 909 9 341
Summa kortfristiga skulder 141 821 122 130 12 247
2020-12 2019-12 2004-08
Summa eget kapital och skulder 349 242 279 992 16 371

Noter

2020-12 2019-12 2004-08
Antal anställda 719 675 88
Löner till styrelse & VD 1 757 1 480 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 339 862 328 408 17 653
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 147 430 145 140 7 282
2020-12 2019-12 2004-08
Företagsinteckningar 44 000 44 000 9 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 152 834 77 129 3 657
Summa säkerheter 196 834 121 129 12 757
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 30 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 7 450 0 0
Utdelning 0 0 0
2020-12 2019-12 2004-08
Kassalikviditet (%) 172,41 % 185,68 % 102,16 %
Soliditet (%) 43,20 % 41,33 % 11,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,71 % 46,77 % 113,88 %
Riskbuffert (%) 7,75 % 19,07 % 13,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,13 % 7,85 % 4,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 475 489 201

Nyckeltal för Knightec Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 04

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 548 360 570 365 508 274 163 266
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 13 754 0 1 3
Total omsättning 562 114 570 365 508 275 163 269
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 54 707 41 609 40 063 12 952
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 51 869 51 489 50 840 15 892
Personalkostnader 428 477 426 236 377 110 122 304
Avskrivningar 2 931 2 352 3 160 926
Summa rörelsekostnader -537 984 -521 686 -471 173 -152 074
Rörelseresultat 24 130 48 679 37 102 11 194
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 22 181 35 801 35 352 11 191
Skatt 1 521 7 814 7 189 3 086
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 23 507 47 935 36 825 11 153
Årets resultat 1 380 23 186 19 163 8 104
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 10 14 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 588 655 331 42
Övriga finansiella kostnader 97 137 52 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 23 507 47 935 36 825 11 153
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -19 280 -4 800 -9 000 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 326 -12 134 -1 473 38
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 117 1 525
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 117 1 525
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 932 8 363 5 420 4 082
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 2 481 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 413 8 363 5 420 4 082
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 145 335 74 680 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 154 748 83 043 5 537 5 607

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 108 222 120 411 101 118 84 571
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 58 665 49 190 49 268 37 436
Summa kortfristiga fordringar 166 887 169 601 150 386 122 007
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 450 7 482 31 835 27 152
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 169 337 177 083 182 221 149 158
Summa tillgångar 324 085 260 126 187 758 154 766

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 504 504 504 504
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 101 101 101 101
Summa bundet eget kapital 605 605 605 605
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 104 111 80 925 71 323 63 219
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 32 280 0 0 0
Årets resultat 1 380 23 186 19 163 8 104
Summa fritt eget kapital 137 771 104 111 90 486 71 323
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 138 376 104 716 91 091 71 928
Summa obeskattade reserver 15 245 13 919 1 784 311
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 23 750 11 000 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 25 000 25 000 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 25 000 25 000 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 22 450 0 0 0
Leverantörsskulder 11 176 9 933 15 635 13 711
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 935 17 310 9 602 747
Övriga kortfristiga skulder 79 153 78 248 69 646 68 069
Summa kortfristiga skulder 121 714 105 491 94 883 82 527
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 324 085 260 126 187 758 154 766

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 617 597 559 506
Löner till styrelse & VD 600 600 563 224
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 288 881 282 575 243 828 77 123
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 126 435 122 708 108 945 33 992
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 44 000 44 000 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 147 785 77 129 0 0
Summa säkerheter 191 785 121 129 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 30 000 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 7 450 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 139,13 % 167,87 % 192,05 % 180,74 %
Soliditet (%) 46,16 % 44,20 % 49,22 % 46,62 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,71 % 41,69 % 39,85 % 15,46 %
Riskbuffert (%) 7,01 % 18,14 % 19,42 % 7,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,16 % 8,27 % 7,17 % 6,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 469 474 437 153