Nyckeltal för Khodr Invest AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 16 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 1 049 160 577
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 150 0
Total omsättning 10 1 049 310 577
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 644 96 279
Övriga externa kostnader 0 47 324 352
Personalkostnader 0 280 4 70
Avskrivningar 8 8 0 10
Summa rörelsekostnader -10 -979 -424 -711
Rörelseresultat 1 70 -114 -134
Resultat 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 1 64 -116 -135
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 64 -116 -135
Årets resultat 1 64 -116 -135
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 5 2 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 64 -116 -135
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 23 30 0 40
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 30 0 40
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 23 30 0 40

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 20
Summa varulager 0 0 0 20
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 179 0 102
Summa kortfristiga fordringar 10 179 0 102
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 5 77
2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 10 179 5 199
Summa tillgångar 33 210 5 239

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Balanserat resultat -31 -95 -83 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 104 52
Årets resultat 1 64 -116 -135
Summa fritt eget kapital -30 -31 -95 -83
2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 20 19 -45 -33
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 200
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 55
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 13 190 50 17
Summa kortfristiga skulder 13 190 50 72
2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 33 210 5 239

Noter

2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Antal anställda 0 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 52
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 52
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 76,92 % 94,21 % 10,00 % 248,61 %
Soliditet (%) 60,61 % 9,05 % -900,00 % -13,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,00 % 336,84 % 257,78 % 409,09 %
Riskbuffert (%) 3,03 % 30,23 % -2 284,00 % -56,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,00 % 5,62 % -73,75 % -23,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!