Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Kavak & Co. AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 56 82 126 426
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 418 1 610 2 142 728
Total omsättning 1 474 1 692 2 268 1 154
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 -304
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 406
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 191 1 012 1 733 766
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 601 601 490 434
Summa rörelsekostnader -1 792 -1 613 -2 223 -1 302
Rörelseresultat -317 80 44 -757
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -283 117 143 -42
Skatt 0 29 40 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -283 117 143 -795
Årets resultat -283 88 103 -42
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 39 39 100 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 2 2 38
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -283 117 143 -795
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 753
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 6 365 6 650 6 935 7 220
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 336 651 928 596
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 701 7 301 7 863 7 816
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 600 600 600 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 7 301 7 901 8 463 7 816

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 362 349 26 26
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 526 2 119 566 1 225
Summa kortfristiga fordringar 2 888 2 468 592 1 251
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 67 636 47
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 889 2 535 1 228 1 298
Summa tillgångar 10 190 10 436 9 691 9 115

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 5 512 5 424 5 321 5 363
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -283 88 103 -42
Summa fritt eget kapital 5 229 5 512 5 424 5 321
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 5 329 5 612 5 524 5 421
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 2 633 2 718
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 70 70 0 0
Övriga långfristiga skulder 3 890 3 899 721 790
Summa långfristiga skulder 3 960 3 969 3 354 3 508
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 291 241 86 115
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 611 615 727 70
Summa kortfristiga skulder 902 856 813 185
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 10 190 10 436 9 691 9 115

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 320,29 % 296,14 % 151,05 % 701,62 %
Soliditet (%) 52,30 % 53,78 % 57,00 % 59,47 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,31 % 2,08 % 2,59 % -14,67 %
Riskbuffert (%) -2,84 % 1,10 % 1,45 % -9,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -516,07 % 140,24 % 111,90 % -195,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0