Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Karnov Group AB (publ)

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 757 087 715 342 451 718 421 947
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 757 087 715 342 451 718 421 947
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 135 194 126 408 72 010 79 638
Övriga externa kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 222 994 215 434 126 827 121 582
Avskrivningar 171 111 146 809 66 123 68 381
Summa rörelsekostnader -529 299 -488 651 -264 960 -269 601
Rörelseresultat 80 181 62 682 113 631 86 390
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 3 095 -35 216 27 331 -54 530
Skatt -385 11 591 16 263 26 682
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 095 -35 216 27 331 -54 530
Årets resultat 3 480 -46 807 11 068 -81 211
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -7 102 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 319 11 23
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 51 410 78 946 78 251 139 273
Övriga finansiella kostnader 33 000 19 271 8 060 4 901
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 095 -35 216 27 331 -54 530
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 138 463 147 448 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 1 656 310 1 657 690 1 324 490 1 238 110
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 237 130 1 142 150 814 522 771 788
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 031 903 2 947 288 2 139 012 2 009 898
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 3 655 6 685
Maskiner och inventarier 2 913 2 337 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 2 521 3 384 3 272 5 028
Summa materiella anläggningstillgångar 5 434 5 721 6 927 11 713
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -7 102 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 937 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 154 3 460 2 564 458
Summa finansiella anläggningstillgångar 11 869 11 984 2 564 458
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 3 049 210 2 964 990 2 148 500 2 022 070

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 13 097 11 553 4 247 3 505
Summa varulager 13 097 11 553 4 247 3 505
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 209 672 169 231 130 172 111 364
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 74 672 45 006 22 662 15 506
Summa kortfristiga fordringar 284 344 214 237 152 834 126 870
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 52 008 201 797 93 879 131 804
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 349 449 427 587 250 960 262 179
Summa tillgångar 3 398 660 3 392 580 2 399 460 2 284 250

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 503 688 688 688
Överkursfond 2 062 360 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 063 863 688 688 688
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat -540 575 671 328 693 456 754 707
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 480 -46 807 11 068 -81 211
Summa fritt eget kapital -537 095 624 521 704 524 673 496
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 526 770 625 209 705 212 674 184
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 5 456 5 192 4 823 4 527
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 838 317 0 788 467 849 167
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 273 334 1 853 600 367 883 337 819
Summa långfristiga skulder 1 111 650 1 853 600 1 156 350 1 186 990
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 75 000 65 625 56 751 0
Leverantörsskulder 12 477 30 890 22 283 11 350
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 667 304 812 065 454 044 407 200
Summa kortfristiga skulder 754 781 908 580 533 078 418 550
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 3 398 660 3 392 580 2 399 460 2 284 250

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 252 244 176 160
Löner till styrelse & VD 15 683 9 547 13 493 11 736
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 2 828 3 108
Löner till övriga anställda 140 546 148 412 97 435 81 959
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 4 090 7 994
Sociala kostnader 22 807 22 162 10 522 9 723
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 1 734 890 0 3 655 920
Summa säkerheter 0 1 734 890 0 3 655 920
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 25 951 39 072
Summa ansvarsförbindelser 0 0 25 951 39 072
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 44,56 % 45,79 % 46,28 % 61,80 %
Soliditet (%) 44,92 % 18,43 % 29,39 % 29,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,20 % -5,63 % 3,88 % -8,09 %
Riskbuffert (%) -1,95 % -1,70 % -0,37 % -5,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -10,74 % -18,65 % -13,06 % -47,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 620 647 630 586

Nyckeltal för Karnov Group AB (publ)

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 7 440 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -7 440 0 0 0
Rörelseresultat -36 388 -18 294 -1 462 -1 042
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -20 108 -18 882 -2 075 -1 727
Skatt 0 215 3 500 19 007
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -20 108 -18 882 -2 075 -1 727
Årets resultat -20 108 -19 097 -5 575 -20 734
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 25 122 19 277 18 331 87 429
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 161 19 162 18 429 88 118
Övriga finansiella kostnader 910 703 515 2
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -20 108 -18 882 -2 075 -1 727
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 800 852 192 444 189 166 210 588
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 944 310 951 944 955 906 973 764
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 944 310 951 944 955 906 973 764

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 5 789 7 719 0
Övriga kortfristiga fordringar 47 180 18 409 2 159 0
Summa kortfristiga fordringar 47 180 24 198 9 878 0
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 156 974 6 772 45
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 47 336 25 172 16 650 45
Summa tillgångar 1 991 650 977 116 972 556 973 809

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 1 503 688 688 688
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 503 688 688 688
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 2 008 720 763 925 769 500 790 234
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -20 108 -19 097 -5 575 -20 734
Summa fritt eget kapital 1 988 612 744 828 763 925 769 500
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 990 110 745 516 764 613 770 188
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 218 819 198 956 0
Summa långfristiga skulder 0 218 819 198 956 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 88 1 608 719 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 11 4 225 7 988 175 440
Övriga kortfristiga skulder 1 433 6 948 280 28 181
Summa kortfristiga skulder 1 532 12 781 8 987 203 621
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 991 650 977 116 972 556 973 809

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 2 0 0 0
Löner till styrelse & VD 1 785 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 456 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 246 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 3 089,82 % 196,95 % 185,27 % 0,02 %
Soliditet (%) 99,92 % 76,30 % 78,62 % 79,09 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,01 % -2,53 % -0,27 % -0,22 %
Riskbuffert (%) -592,66 % -8,48 % -7,38 % -34,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 2 121 0 0 0