Koncernredovisning för Karlskoga Energi och Miljö AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 574 519 603 741 585 718 541 688
Aktiverat arbete för egen räkning 4 834 3 695 4 315 5 274
Övriga rörelseintäkter 1 474 13 086 1 408 1 186
Total omsättning 580 827 620 522 591 441 548 148
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 136 731 148 681 156 164 121 436
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 140 717 149 620 133 073 131 009
Personalkostnader 126 194 124 912 118 926 118 245
Avskrivningar 98 470 97 373 92 978 90 612
Summa rörelsekostnader -502 112 -520 586 -501 141 -461 302
Rörelseresultat 74 625 96 983 87 317 83 251
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 66 663 80 667 68 970 62 735
Skatt 4 308 8 985 -1 512 11 151
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 66 663 80 667 68 970 62 735
Årets resultat 22 355 31 682 45 896 26 788
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 844 -3 005 -4 139 -6 138
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 117 524 376 220
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 13 923 13 835 14 584 14 598
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 66 663 80 667 68 970 62 735
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -40 000 -40 000 -24 586 -24 796
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 3 491 3 353 3 239 3 013
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 491 3 353 3 239 3 013
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 387 603 391 512 397 588 380 740
Maskiner 888 416 884 442 867 421 875 960
Inventarier 41 016 43 296 41 600 40 608
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 59 977 40 990 61 953 72 914
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 377 012 1 360 240 1 368 562 1 370 222
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 844 -3 005 -4 139 -6 138
Fordringar på koncern- och intresseföretag 29 266 32 643 3 770 5 600
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 080 1 975 2 008 2 146
Summa finansiella anläggningstillgångar 45 801 43 229 17 394 13 501
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 426 300 1 406 820 1 389 200 1 386 740

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 15 424 17 056 15 481 17 248
Summa varulager 15 424 17 056 15 481 17 248
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 50 148 46 990 50 475 21 641
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 69 336 76 161 84 944 86 951
Summa kortfristiga fordringar 119 484 123 151 135 419 108 592
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 72 945 132 213 51 234 9 898
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 207 853 272 420 202 134 135 738
Summa tillgångar 1 634 160 1 679 240 1 591 330 1 522 470

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 55 000 55 000 55 000 55 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 000 20 000 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 75 000 75 000 75 000 75 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 567 155 535 473 504 991 493 406
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 22 355 31 682 45 896 26 788
Summa fritt eget kapital 589 510 567 155 550 887 520 194
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 664 510 642 155 625 887 595 194
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 209 435 208 032 196 568 207 998
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 570 000 600 000 600 000 600 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 570 000 600 000 600 000 600 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 53 594 49 887 49 637 47 464
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 40 945 105 586 4 408 4 574
Övriga kortfristiga skulder 95 673 73 581 114 829 67 244
Summa kortfristiga skulder 190 212 229 054 168 874 119 282
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 634 160 1 679 240 1 591 330 1 522 470

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 177 177 178 180
Löner till styrelse & VD 1 771 1 719 1 675 1 603
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 85 814 82 856 78 616 77 692
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 35 819 37 218 35 294 35 531
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 12 941 1 002 790 780
Summa ansvarsförbindelser 12 941 1 002 790 780
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 90 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 101,17 % 111,49 % 110,53 % 99,34 %
Soliditet (%) 40,66 % 38,24 % 39,33 % 39,09 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,03 % 12,56 % 11,02 % 10,54 %
Riskbuffert (%) 3,10 % 3,96 % 3,35 % 3,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,18 % 11,07 % 9,29 % 8,89 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 495 478 451 441
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Karlskoga Energi och Miljö AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 391 251 398 998 385 863 367 800
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 275 609 671 730
Total omsättning 392 526 399 607 386 534 368 530
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 334 303 349 559 339 369 328 158
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 24 541 21 759 21 126 15 046
Personalkostnader 30 778 30 378 24 146 21 270
Avskrivningar 2 223 2 224 2 001 1 940
Summa rörelsekostnader -391 845 -403 920 -386 642 -366 414
Rörelseresultat 681 -4 313 -108 2 059
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -2 099 -8 930 3 701 13 880
Skatt 1 098 4 407 1 567 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 331 -8 468 5 934 13 880
Årets resultat 6 294 15 923 15 391 15 181
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 12 314 9 346 11 028 15 862
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 9 094 10 254
Externa ränteintäkter 188 195 371 213
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 514 13 696 14 451 14 508
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 331 -8 468 5 934 13 880
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 9 491 29 260 13 257 1 301
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -768 -462 -2 233 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 10 348 10 535 10 786 10 449
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 084 6 009 5 715 5 395
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 3 991 2 359 0 499
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 20 423 18 903 16 501 16 343
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 12 314 9 346 11 028 15 862
Fordringar på koncern- och intresseföretag 416 266 399 000 399 000 384 600
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 27 32 670 3 791 21
Summa finansiella anläggningstillgångar 700 701 715 406 686 527 662 329
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 721 124 734 309 703 028 678 672

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 22 809 36 760 23 856 11 292
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 9 875 43 864
Övriga kortfristiga fordringar 104 880 158 226 41 119 39 510
Summa kortfristiga fordringar 127 689 194 986 74 850 94 666
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 9 877 11 831 732 9 896
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 137 566 206 817 75 582 104 562
Summa tillgångar 858 690 941 126 778 610 783 234

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 55 000 55 000 55 000 55 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 000 20 000 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 75 000 75 000 75 000 75 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 16 975 1 052 1 074 1 098
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 294 15 923 15 391 15 181
Summa fritt eget kapital 23 269 16 975 16 465 16 279
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 98 269 91 975 91 465 91 279
Summa obeskattade reserver 3 486 0 2 256 22
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 2 718 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 570 000 600 000 600 000 600 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 570 000 600 000 600 000 600 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 494 8 795 5 520 5 793
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 169 777 222 712 41 136 49 475
Övriga kortfristiga skulder 11 664 14 926 38 233 36 665
Summa kortfristiga skulder 186 935 246 433 84 889 91 933
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 858 690 941 126 778 610 783 234

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 36 36 27 27
Löner till styrelse & VD 1 771 1 719 240 1 544
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 18 997 18 072 14 625 11 944
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 9 327 9 508 8 284 6 989
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 15 414 15 204
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 73,59 % 83,92 % 89,04 % 113,74 %
Soliditet (%) 11,74 % 9,77 % 11,96 % 11,66 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,32 % -9,21 % 6,37 % 15,20 %
Riskbuffert (%) -0,38 % -1,06 % 0,51 % 1,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,05 % -5,55 % -2,21 % -0,17 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 577 550 551 500
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!