Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Kama Net AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 09 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 982 12 251 11 032 15 999
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 21 1 278 428
Total omsättning 4 984 12 272 12 310 16 427
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 163 67
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 917 3 397 4 296 1 657
Personalkostnader 664 1 673 899 2 580
Avskrivningar 0 0 0 63
Summa rörelsekostnader -2 581 -5 070 -5 358 -4 367
Rörelseresultat 2 383 7 180 6 950 12 046
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Resultat före skatt 2 384 7 175 6 950 12 500
Skatt 7 18 1 529 2 650
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 384 7 175 6 950 12 500
Årets resultat 27 57 5 421 9 851
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 2 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 5 1 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 384 7 175 6 950 12 500
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Koncernbidrag -2 350 -7 100 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 431
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 431
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 3 750 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 3 750 1 536
2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Summa anläggningstillgångar 0 0 3 750 1 967

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Kundfordringar 95 143 177 11
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 641 178 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 458 3 964 1 849 1 419
Summa kortfristiga fordringar 1 194 4 285 2 026 1 430
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 469 1 654 2 723 8 153
2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Summa omsättningstillgångar 1 662 5 939 4 750 9 583
Summa tillgångar 1 662 5 939 8 500 11 550

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Balanserat resultat 1 482 5 425 4 68
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 27 57 5 421 9 851
Summa fritt eget kapital 1 509 5 482 5 425 9 919
2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Summa eget kapital 1 559 5 532 5 475 9 969
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 36
Summa långfristiga skulder 0 0 0 36
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 31 1 31
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 129 0 0
Övriga kortfristiga skulder 97 248 1 586 1 514
Summa kortfristiga skulder 104 408 1 587 1 545
2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Summa eget kapital och skulder 1 662 5 939 8 500 11 550

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Antal anställda 1 3 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 4 000 0 9 915
2019-12 2018-12 2017-12 2017-03
Kassalikviditet (%) 1 599,04 % 1 455,64 % 299,24 % 620,26 %
Soliditet (%) 93,80 % 93,15 % 64,41 % 86,31 %
Avkastning på eget kapital (%) 152,92 % 129,70 % 126,94 % 125,39 %
Riskbuffert (%) 143,44 % 119,67 % 81,71 % 107,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 47,85 % 58,53 % 62,99 % 78,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0