Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 366 40 055 41 235 39 005
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 97 15 106 0 58
Total omsättning 463 55 161 41 235 39 063
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 104 16 230 17 431 15 717
Personalkostnader 21 21 536 21 452 19 885
Avskrivningar 0 598 597 488
Summa rörelsekostnader -125 -38 364 -39 480 -36 090
Rörelseresultat 337 16 798 1 754 2 973
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 172 28 840 8 853 1 903
Skatt 142 3 883 10 787
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 172 28 170 4 853 3 000
Årets resultat 1 030 25 957 3 243 3 016
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 11 387 3 000 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 578 7 58 33
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 277 440 378 371
Övriga finansiella kostnader 23 22 21 65
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 172 28 170 4 853 3 000
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 1 000 -5 600 1 900
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 670 4 000 -1 097
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 187 327
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 187 327
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 7 718 954
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 7 718 954
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 11 387 3 000 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 21 268 4 798 2 903 2 938
Summa finansiella anläggningstillgångar 21 268 4 898 8 216 8 251
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 21 275 4 905 9 121 9 532

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 739 1 277 633
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 36 136 404 2 436
Övriga kortfristiga fordringar 6 262 12 453 18 511 13 757
Summa kortfristiga fordringar 6 262 49 328 20 192 16 826
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 222 222 222 222
Summa kassa och bank 278 1 019 6 383 6 187
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 6 762 50 568 26 797 23 234
Summa tillgångar 28 037 55 473 35 918 32 766

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 15 405 2 449 3 206 2 189
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 030 25 957 3 243 3 016
Summa fritt eget kapital 16 435 28 406 6 449 5 205
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 16 555 28 526 6 569 5 325
Summa obeskattade reserver 0 0 670 4 670
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 6 000 7 151 8 199 6 775
Summa långfristiga skulder 6 000 7 151 8 199 6 775
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 931 1 889 1 280
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 568 106 0
Övriga kortfristiga skulder 5 482 17 299 18 486 14 716
Summa kortfristiga skulder 5 482 19 798 20 481 15 996
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 28 037 55 473 35 918 32 766

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 27 28 29
Löner till styrelse & VD 0 859 1 099 972
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 13 840 13 266 12 384
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 5 814 5 731 5 504
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 4 000 4 000 4 000 4 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 000 4 000 4 000 4 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 5 026 3 850 4 739
Summa ansvarsförbindelser 0 5 026 3 850 4 739
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 2 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 119,30 % 254,30 % 129,75 % 143,87 %
Soliditet (%) 59,05 % 51,42 % 19,66 % 26,76 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,08 % 98,75 % 68,71 % 34,22 %
Riskbuffert (%) 2,64 % 49,90 % 13,24 % 8,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 238,25 % 69,17 % 10,80 % 6,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 544 513 461
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!