Nyckeltal för KPMG AB

Information 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 769 940 2 525 670 2 420 830 2 536 370
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 21 940 11 311 14 559 9 295
Total omsättning 2 791 880 2 536 981 2 435 389 2 545 665
Rörelsens kostnader 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 726 097 731 769 719 405 747 492
Personalkostnader 1 645 320 1 520 130 1 420 950 1 554 050
Avskrivningar 31 420 25 493 20 302 26 372
Summa rörelsekostnader -2 402 837 -2 277 392 -2 160 657 -2 327 914
Rörelseresultat 389 036 259 585 274 732 217 749
Resultat 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat före skatt 388 477 259 232 274 826 558 981
Skatt 73 867 47 979 61 504 51 827
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 388 477 259 232 274 826 558 981
Årets resultat 269 610 161 253 201 988 503 941
Jämförelsestörande poster 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 337 541
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 249 1 371 1 278 1 343
Räntekostnader till koncernföretag 1 663 1 631 0 0
Externa räntekostnader 116 26 456 45
Övriga finansiella kostnader 29 67 729 608
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 388 477 259 232 274 826 558 981
Bokslutsdispositioner 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Koncernbidrag -45 000 -50 000 -11 334 -3 213
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 76 206 336 466
Goodwill 1 362 150 300 641
Övriga immateriella anläggningstillgångar 53 404 58 958 21 308 17 261
Summa immateriella anläggningstillgångar 54 842 59 314 21 944 18 368
Materiella anläggningstillgångar 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 21 486 34 556 41 230 38 389
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 4 582 7 339 9 932 7 864
Summa materiella anläggningstillgångar 26 068 41 895 51 162 46 253
Finansiella anläggningstillgångar 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 337 541
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 647 647 647 647
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 367 3 222 647 647
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa anläggningstillgångar 87 277 104 431 73 753 65 268

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Kundfordringar 412 912 345 926 395 056 388 012
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 137 24 68 51 025
Övriga kortfristiga fordringar 335 343 255 747 269 550 250 016
Summa kortfristiga fordringar 748 392 601 697 664 674 689 053
Kassa och bank 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 285 012 152 429 294 846 601 352
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa omsättningstillgångar 1 033 400 754 126 959 520 1 290 400
Summa tillgångar 1 120 680 858 557 1 033 270 1 355 670

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Aktiekapital 2 124 2 124 2 124 2 124
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 41 365 53 776 19 385 5 476
Summa bundet eget kapital 43 489 55 900 21 509 7 600
Fritt eget kapital 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Balanserat resultat 62 927 16 124 36 605 46 821
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 269 610 161 253 201 988 503 941
Summa fritt eget kapital 332 537 177 377 238 593 550 762
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa eget kapital 376 026 233 277 260 102 558 362
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 34 567 24 232 31 299 37 611
Långfristiga skulder 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 114 690 88 283 124 219 138 964
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 44 645 49 840 90 007 0
Övriga kortfristiga skulder 550 754 462 925 527 646 620 736
Summa kortfristiga skulder 710 089 601 048 741 872 759 700
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa eget kapital och skulder 1 120 680 858 557 1 033 270 1 355 670

Noter

2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Antal anställda 1542 1487 1389 1539
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 026 550 933 066 843 909 943 129
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 530 503 492 251 448 414 487 586
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 200 000 200 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 282 022 126 862 188 078 500 248
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Kassalikviditet (%) 145,53 % 125,47 % 129,34 % 169,86 %
Soliditet (%) 33,55 % 27,17 % 25,17 % 41,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 103,31 % 111,13 % 105,66 % 100,11 %
Riskbuffert (%) 34,57 % 30,11 % 26,55 % 41,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,96 % 10,20 % 11,30 % 22,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 666 627 608 613
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!