Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för KCU Kyl & Cert Utbildningar AB

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 307 3 534 2 645 3 468
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 3 0 0
Total omsättning 4 307 3 537 2 645 3 468
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 394 371 304 356
Övriga externa kostnader 1 619 1 334 1 231 1 375
Personalkostnader 1 672 1 431 1 189 1 276
Avskrivningar 72 55 64 12
Summa rörelsekostnader -3 757 -3 191 -2 788 -3 019
Rörelseresultat 550 325 -143 400
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 398 230 -18 326
Skatt 96 53 0 69
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 553 324 -141 474
Årets resultat 303 177 -18 257
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 3 6 75
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 3 4 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 553 324 -141 474
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -155 -94 123 -148
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 261 285 254 318
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 261 285 254 318
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 261 285 254 318

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 24 451 495 605
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 194 137 150 168
Summa kortfristiga fordringar 218 588 645 773
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 141 81 68 102
Summa kassa och bank 1 024 740 274 520
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 1 382 1 408 987 1 395
Summa tillgångar 1 643 1 693 1 241 1 713

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 201 425 443 336
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 303 177 -18 257
Summa fritt eget kapital 504 602 425 593
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 624 722 545 713
Summa obeskattade reserver 447 292 198 321
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 72 161 111 93
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 500 518 387 586
Summa kortfristiga skulder 572 679 498 679
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 1 643 1 693 1 241 1 713

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 100 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 150
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 217,13 % 195,58 % 184,54 % 190,43 %
Soliditet (%) 58,03 % 55,36 % 55,67 % 55,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 58,00 % 34,57 % -20,41 % 49,92 %
Riskbuffert (%) 33,49 % 18,92 % -11,77 % 27,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,79 % 9,08 % -5,48 % 13,64 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0