Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för K2A Samhällsfastigheter i Heby AB

Information 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 463 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 463 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 115 0
Övriga externa kostnader 17 24
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 214 0
Summa rörelsekostnader -346 -24
Rörelseresultat 117 -24
Resultat 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 26 -24
Skatt 104 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -203 -24
Årets resultat -78 -2
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 126 0
Externa räntekostnader 152 0
Övriga finansiella kostnader 42 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -203 -24
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 22
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 229 0
Balansräkning 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 17 935 521
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 3 994
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 17 935 4 515
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 17 935 4 515

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 287 0
Övriga kortfristiga fordringar 29 0
Summa kortfristiga fordringar 316 0
Kassa och bank 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 2 271 160
2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 587 160
Summa tillgångar 20 521 4 675

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12
Balanserat resultat -2 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 80 0
Årets resultat -78 -2
Summa fritt eget kapital 0 -2
2019-12 2018-12
Summa eget kapital 50 48
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 104 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 5 900 2 250
Övriga långfristiga skulder 13 720 0
Summa långfristiga skulder 19 620 2 250
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 280 0
Leverantörsskulder 87 2 137
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 188 226
Övriga kortfristiga skulder 193 14
Summa kortfristiga skulder 748 2 377
2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 20 521 4 675

Noter

2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 14 000 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 14 000 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 345,86 % 6,73 %
Soliditet (%) 0,24 % 1,03 %
Avkastning på eget kapital (%) -406,00 % -50,00 %
Riskbuffert (%) -1,00 % -0,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -112,96 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0