Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för K-Fast T4 AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 022 6 200 1 671 1 537
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 4 089 0
Total omsättning 9 022 6 200 5 760 1 537
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 887 1 851 955 1 171
Personalkostnader 0 0 0 3
Avskrivningar 1 430 978 191 198
Summa rörelsekostnader -3 317 -2 829 -1 146 -1 372
Rörelseresultat 5 704 -968 4 614 165
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 4 070 -1 842 4 219 192
Skatt 993 313 87 43
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 070 -1 842 4 219 192
Årets resultat -923 -155 332 149
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 206
Räntekostnader till koncernföretag 878 198 25 0
Externa räntekostnader 756 676 370 179
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 070 -1 842 4 219 192
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -4 000 2 000 -3 800 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 223 801 80 801 40 354 16 378
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 61 007 85 228 50 590 18 136
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 284 808 166 029 90 944 34 514
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 498 323 40 121
Summa finansiella anläggningstillgångar 498 323 40 121
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 285 306 166 352 90 984 34 635

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 147 1 415 1 195 315
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 4 769
Övriga kortfristiga fordringar 762 19 1 175 74
Summa kortfristiga fordringar 909 1 434 2 370 5 158
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 909 1 434 2 370 5 158
Summa tillgångar 286 215 167 786 93 353 39 793

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Summa bundet eget kapital 6 000 6 000 6 000 6 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 023 1 178 845 696
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -923 -155 332 149
Summa fritt eget kapital 100 1 023 1 177 845
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 6 100 7 023 7 177 6 845
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 764 592 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 229 190 115 353 72 237 23 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 40 298 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 229 190 155 651 72 237 23 500
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 4 300 1 408 588 0
Leverantörsskulder 2 648 164 2 998 535
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 40 848 497 9 238 8 372
Övriga kortfristiga skulder 1 365 2 451 1 115 541
Summa kortfristiga skulder 49 161 4 520 13 939 9 448
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 286 215 167 786 93 353 39 793

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 276 000 236 775 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 276 000 236 775 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 1,85 % 31,73 % 17,00 % 54,59 %
Soliditet (%) 2,13 % 4,19 % 7,69 % 17,20 %
Avkastning på eget kapital (%) 66,72 % -26,23 % 58,79 % 2,80 %
Riskbuffert (%) 1,41 % -1,12 % 4,48 % 0,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 27,00 % -43,81 % 228,85 % 0,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0