Nyckeltal för John Engelbert Aktiebolag

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 810 839 359 198
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 0 0 0
Total omsättning 812 839 359 198
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 72 272 72 45
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 977 739 584 776
Personalkostnader 122 22 60 222
Avskrivningar 124 87 88 68
Summa rörelsekostnader -1 295 -1 120 -804 -1 111
Rörelseresultat -484 -283 -446 -913
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt -1 873 1 967 3 271 -921
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 873 1 967 3 271 -921
Årets resultat -1 873 1 967 3 271 -921
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 74 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 16 265 38
Övriga finansiella kostnader 1 463 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 873 1 967 3 271 -921
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 75 95 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 75 95 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 244 190 206 159
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 39 35 27 26
Summa materiella anläggningstillgångar 283 225 233 185
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 496 5 170 6 178 3 679
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 732 5 170 6 178 3 679
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 6 090 5 490 6 410 3 865

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 150 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 925 956 1 082 532
Summa kortfristiga fordringar 1 075 956 1 082 532
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 917 3 750 1 372 1 280
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 1 992 4 706 2 454 1 813
Summa tillgångar 8 082 10 196 8 864 5 677

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 9 698 8 178 5 541 6 462
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 873 1 967 3 271 -921
Summa fritt eget kapital 7 825 10 145 8 812 5 541
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 7 875 10 195 8 862 5 591
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 58 1 0 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 148 0 2 81
Summa kortfristiga skulder 206 1 2 86
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 8 082 10 196 8 864 5 677

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 1 0 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 400 447 635 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 966,99 % 470 600,00 % 122 700,00 % 2 106,98 %
Soliditet (%) 97,44 % 99,99 % 99,98 % 98,49 %
Avkastning på eget kapital (%) -23,78 % 19,29 % 36,91 % -16,47 %
Riskbuffert (%) -715,27 % -1 580,55 % -13 210,11 % -59,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -411,85 % 232,54 % 837,33 % -484,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!