Nyckeltal för Jarenmarks Måleri och Färg Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 337 2 373 2 563 2 549
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 256 237 11 37
Total omsättning 1 593 2 610 2 574 2 586
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 450 595 776 792
Övriga externa kostnader 344 496 505 507
Personalkostnader 326 950 978 1 054
Avskrivningar 33 33 33 37
Summa rörelsekostnader -1 153 -2 074 -2 292 -2 390
Rörelseresultat 440 536 283 196
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 441 583 354 212
Skatt 95 114 80 51
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 437 533 283 193
Årets resultat 347 469 273 160
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 3 0 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 437 533 283 193
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 50 71 19
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 222 251 280 310
Maskiner 12 16 20 47
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 234 267 300 357
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 234 267 300 357

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 92 134 229 259
Summa varulager 92 134 229 259
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 13 481 273 319
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 124 8 58 137
Summa kortfristiga fordringar 137 489 331 456
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 213 542 746 338
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 443 1 164 1 306 1 053
Summa tillgångar 676 1 431 1 606 1 410

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 7 427 654 494
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 347 469 273 160
Summa fritt eget kapital 354 896 927 654
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 474 1 016 1 047 774
Summa obeskattade reserver 27 31 81 151
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 43 63 90 53
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 133 321 388 431
Summa kortfristiga skulder 176 384 478 484
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 676 1 431 1 606 1 410

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 335 335 335 335
Fastighetsinteckningar 425 425 425 425
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 760 760 760 760
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 350 700 500 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 198,86 % 268,49 % 225,31 % 164,05 %
Soliditet (%) 73,06 % 72,60 % 68,91 % 62,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 88,48 % 51,31 % 25,57 % 21,80 %
Riskbuffert (%) 63,45 % 36,69 % 17,62 % 13,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 32,46 % 22,33 % 11,04 % 7,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!