Nyckeltal för Jan Arnald AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 767 5 542 6 132 6 290
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 234 57 56
Total omsättning 1 767 5 776 6 189 6 346
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 408 1 248 1 591 1 239
Övriga externa kostnader 443 513 592 531
Personalkostnader 935 0 2 912 1 852
Avskrivningar 6 14 0 53
Summa rörelsekostnader -1 792 -1 775 -5 095 -3 675
Rörelseresultat -25 4 001 1 072 2 671
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 966 3 214 1 812 2 272
Skatt 225 580 550 517
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 966 4 118 1 784 2 747
Årets resultat 741 2 634 1 262 1 755
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 0 3 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 3 5 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 966 4 118 1 784 2 747
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -904 28 -475
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 2 353
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 11 17 30 8
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 156 92 64 0
Summa materiella anläggningstillgångar 167 109 94 2 361
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 254 18 615 20 801 17 512
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 254 18 615 20 801 17 512
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 15 421 18 724 20 895 19 874

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 35
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 618 888 1 513 653
Summa kortfristiga fordringar 618 888 1 513 688
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 124 2 170 970 2 162
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 6 742 3 058 2 483 2 851
Summa tillgångar 22 163 21 782 23 379 22 724

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 17 619 15 215 17 943 16 651
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 741 2 634 1 262 1 755
Summa fritt eget kapital 18 360 17 849 19 205 18 406
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 18 460 17 949 19 305 18 506
Summa obeskattade reserver 3 600 3 600 2 696 2 724
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 3 88 67
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 102 230 1 289 1 428
Summa kortfristiga skulder 103 233 1 377 1 495
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 22 163 21 782 23 379 22 724

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 316 230 790 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 6 545,63 % 1 312,45 % 180,32 % 190,64 %
Soliditet (%) 95,26 % 94,58 % 91,07 % 90,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,58 % 19,99 % 8,38 % 13,39 %
Riskbuffert (%) 4,36 % 18,67 % 7,41 % 12,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 54,67 % 74,25 % 29,01 % 43,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!