Nyckeltal för JÖRGEN LARSSON ENTREPRENAD AB

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 023 2 591 2 569 2 321
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 5 0 333
Total omsättning 3 023 2 596 2 569 2 654
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 976 836 792 724
Övriga externa kostnader 610 532 515 521
Personalkostnader 725 677 641 530
Avskrivningar 580 547 543 437
Summa rörelsekostnader -2 891 -2 592 -2 491 -2 212
Rörelseresultat 132 5 78 443
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 89 44 25 404
Skatt 19 10 6 89
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 89 -46 25 404
Årets resultat 70 34 19 315
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 43 52 53 40
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 89 -46 25 404
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 90 0 0
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 1 713 2 210 2 707 3 204
Inventarier 212 108 158 164
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 925 2 318 2 865 3 368
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 100 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 2 025 2 318 2 865 3 368

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 296 313 196 496
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 128 170 110 14
Summa kortfristiga fordringar 424 483 306 510
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 636 744 663 566
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 1 060 1 227 969 1 076
Summa tillgångar 3 085 3 546 3 834 4 444

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 1 055 1 121 1 202 987
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 70 34 19 315
Summa fritt eget kapital 1 125 1 155 1 221 1 302
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 1 225 1 255 1 321 1 402
Summa obeskattade reserver 0 0 90 90
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 10
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 251 1 584 1 918 2 241
Summa långfristiga skulder 1 251 1 584 1 918 2 251
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 334 334 334 344
Leverantörsskulder -1 136 13 240
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 277 237 158 116
Summa kortfristiga skulder 610 707 505 700
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 3 085 3 546 3 834 4 444

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 2 2 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 713 2 210 2 707 3 204
Summa säkerheter 1 713 2 210 2 707 3 204
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 50 100 100 100
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 173,77 % 173,55 % 191,88 % 153,71 %
Soliditet (%) 39,71 % 35,39 % 36,18 % 33,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,27 % -3,67 % 1,80 % 27,51 %
Riskbuffert (%) 1,97 % -2,10 % -0,13 % 8,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,52 % -3,78 % -1,09 % 15,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!