Nyckeltal för Italmotor Sweden AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 781 574 1 273 770 1 444 460 1 555 660
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 294 1 157 1 098 481
Total omsättning 781 868 1 274 927 1 445 558 1 556 141
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 702 568 1 036 000 1 268 510 1 387 600
Övriga externa kostnader 24 164 187 160 154 159 96 948
Personalkostnader 45 770 42 711 38 941 42 443
Avskrivningar 3 589 3 488 5 185 7 045
Summa rörelsekostnader -776 091 -1 269 359 -1 466 795 -1 534 036
Rörelseresultat 5 776 5 568 -21 235 22 106
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -11 835 -33 350 -45 935 1 732
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -11 835 -33 350 -45 935 1 732
Årets resultat -11 835 -33 350 -45 935 1 732
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 31 3 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 17 193 37 457 22 986 16 150
Övriga finansiella kostnader 1 203 3 757 6 014 6 704
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -11 835 -33 350 -45 935 1 732
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 13 477 12 093 13 920 21 489
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 477 12 093 13 920 21 489
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 13 477 12 093 13 920 21 489

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 78 362 101 439 187 233 78 841
Summa varulager 78 362 101 439 187 233 78 841
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 26 937 65 067 119 261 132 054
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 114 260 165 650 136 017 8 989
Övriga kortfristiga fordringar 6 274 1 264 96 245
Summa kortfristiga fordringar 147 471 231 981 255 374 141 288
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 122 672 128 198 60 236 448 142
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 348 505 461 619 502 843 668 271
Summa tillgångar 361 982 473 712 516 763 689 760

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 22 797 15 147 61 082 59 350
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 41 000 0 0
Årets resultat -11 835 -33 350 -45 935 1 732
Summa fritt eget kapital 10 962 22 797 15 147 61 082
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 20 962 32 797 25 147 71 082
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 27 849 147 146 157 499 152 839
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 15 430 15 631 23 430 17 014
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 149 621 106 608 160 002 128 978
Övriga kortfristiga skulder 148 120 171 530 150 685 319 847
Summa kortfristiga skulder 313 171 293 769 334 117 465 839
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 361 982 473 712 516 763 689 760

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 34 35 41 42
Löner till styrelse & VD 0 0 734 735
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 34 622 29 082 25 767 27 519
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 10 543 13 630 12 441 14 189
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 2 834 2 834 2 834 12 000
Summa säkerheter 2 834 2 834 2 834 12 000
Villkorat aktieägartillskott 157 000 157 000 116 000 116 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 157 000 157 000 116 000 116 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 86,26 % 122,61 % 94,46 % 126,53 %
Soliditet (%) 5,79 % 6,92 % 4,87 % 10,31 %
Avkastning på eget kapital (%) -56,46 % -101,69 % -182,67 % 2,44 %
Riskbuffert (%) -4,06 % -12,37 % -11,96 % -1,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,87 % -5,85 % -5,19 % -1,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 018 831 646 673
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!