Nyckeltal för Irmas sånger AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 773 674 1 197 996
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 15 192 0 17
Total omsättning 788 866 1 197 1 013
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 6 9
Övriga externa kostnader 214 359 334 418
Personalkostnader 223 794 705 402
Avskrivningar 54 59 59 53
Summa rörelsekostnader -491 -1 212 -1 104 -882
Rörelseresultat 297 -346 93 130
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 595 -348 91 128
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 595 -348 91 128
Årets resultat 595 -348 91 128
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 300 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 595 -348 91 128
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 60 115 169 194
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 60 115 169 194
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 5 10
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 5 10
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 300 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 50 50 50
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 60 165 224 254

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 6
Summa varulager 0 0 0 6
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 3 215 153
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 578 158 65 77
Summa kortfristiga fordringar 578 161 280 230
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 343 56 174 291
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 921 218 454 528
Summa tillgångar 981 383 678 781

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 130 478 387 258
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 595 -348 91 128
Summa fritt eget kapital 725 130 478 386
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 775 180 528 436
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 42 6 2 82
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 3
Övriga kortfristiga skulder 165 197 149 260
Summa kortfristiga skulder 207 203 151 345
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 981 383 678 781

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 100 100 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 100 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 100 100 100
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 400 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 444,93 % 106,90 % 300,66 % 151,01 %
Soliditet (%) 79,00 % 47,00 % 77,88 % 55,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 76,77 % -193,33 % 17,23 % 29,36 %
Riskbuffert (%) 59,89 % -91,32 % 12,39 % 16,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 76,71 % -51,93 % 7,44 % 12,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!