Nyckeltal för Insjöns Väveri Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 535 1 270 1 411 1 284
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 158 27 0 0
Total omsättning 1 693 1 297 1 411 1 284
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 662 1 200 195 197
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 516 273 357 326
Personalkostnader 648 621 674 568
Avskrivningar 15 15 15 4
Summa rörelsekostnader -1 841 -2 109 -1 241 -1 095
Rörelseresultat -147 -812 171 190
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -170 -849 136 152
Skatt 0 0 30 35
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -170 -849 136 152
Årets resultat -170 -849 106 118
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 23 37 35 38
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -170 -849 136 152
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 824 21 21 21
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 98 112 127 141
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 922 133 148 162
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 195
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 195
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 922 133 148 357

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 503 3 792 4 772 4 709
Summa varulager 3 503 3 792 4 772 4 709
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 100 9 0 9
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 24 42 43 44
Summa kortfristiga fordringar 124 51 43 53
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 335 10 9 13
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 962 3 853 4 824 4 774
Summa tillgångar 4 884 3 987 4 972 5 132

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 144 144 144 144
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 803 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 80 80 80 80
Summa bundet eget kapital 1 027 224 224 224
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 960 3 809 3 703 3 585
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -170 -849 106 118
Summa fritt eget kapital 2 790 2 960 3 809 3 703
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 817 3 184 4 033 3 927
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 400 546 638 732
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 0 0 195
Summa långfristiga skulder 402 546 638 927
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 60 60 60 60
Leverantörsskulder 190 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 300 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 114 196 240 218
Summa kortfristiga skulder 664 256 300 278
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 4 884 3 987 4 972 5 132

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 2 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 1 600 1 600 1 600
Fastighetsinteckningar 0 600 600 600
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 2 200 2 200 2 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 500 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 91 138 172
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 69,13 % 23,83 % 17,33 % 23,74 %
Soliditet (%) 78,15 % 79,86 % 81,11 % 76,52 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,45 % -26,66 % 3,37 % 3,87 %
Riskbuffert (%) -5,17 % -24,98 % -0,29 % 0,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -12,57 % -69,76 % 7,16 % 8,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!