Nyckeltal för Ink Letters AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 153 369
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 117
Total omsättning 153 486
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 361
Handelsvaror 36 0
Övriga externa kostnader 28 225
Personalkostnader 0 3
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -64 -589
Rörelseresultat 88 -102
Resultat 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 88 -103
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 88 -103
Årets resultat 88 -103
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 88 -103
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 81 117
Summa varulager 81 117
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06
Kundfordringar 35 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 174 106
Övriga kortfristiga fordringar 19 77
Summa kortfristiga fordringar 228 183
Kassa och bank 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 127 44
2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 436 344
Summa tillgångar 436 344

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 287 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 390
Årets resultat 88 -103
Summa fritt eget kapital 375 287
2021-06 2020-06
Summa eget kapital 425 337
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 7
Summa kortfristiga skulder 11 7
2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 436 344

Noter

2021-06 2020-06
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 3 227,27 % 3 242,86 %
Soliditet (%) 97,48 % 97,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,71 % -30,56 %
Riskbuffert (%) 20,18 % -43,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 57,52 % -28,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!