Koncernredovisning för Indutrade Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 217 000 18 411 000 16 848 000 14 847 000
Övriga rörelseintäkter 345 000 153 000 124 000 107 000
Total omsättning 19 562 000 18 564 000 16 972 000 14 954 000
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 256 000 112 000 116 000 159 000
Kostnad sålda varor 12 681 000 12 126 000 11 099 000 9 881 000
Rörelseresultat 2 266 000 2 016 000 1 825 000 1 380 000
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 140 000 1 892 000 1 750 000 1 310 000
Skatt 471 000 409 000 382 000 280 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 140 000 1 892 000 1 750 000 1 310 000
Årets resultat 1 669 000 1 483 000 1 368 000 1 030 000
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 18 000 15 000 9 000 51 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 109 000 118 000 73 000 121 000
Övriga finansiella kostnader 35 000 151 000 81 000 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 140 000 1 892 000 1 750 000 1 310 000
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 377 000 341 000 341 000 311 000
Goodwill 4 306 000 3 170 000 3 170 000 2 845 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 316 000 4 174 000 1 828 000 1 791 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 999 000 7 685 000 5 339 000 4 947 000
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 1 155 000 1 091 000 885 000 884 000
Maskiner 559 000 609 000 477 000 403 000
Inventarier 280 000 266 000 342 000 320 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 73 000 54 000 32 000 11 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 039 000 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 106 000 2 020 000 1 736 000 1 618 000
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 228 000 182 000 158 000 139 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 228 000 182 000 158 000 139 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 10 333 000 9 887 000 7 233 000 6 704 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 307 000 3 400 000 2 834 000 2 517 000
Summa varulager 3 307 000 3 400 000 2 834 000 2 517 000
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 2 925 000 3 025 000 2 877 000 2 469 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 639 000 513 000 418 000 412 000
Summa kortfristiga fordringar 3 564 000 3 538 000 3 295 000 2 881 000
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 3 000 0 0
Summa kassa och bank 758 000 716 000 708 000 464 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 7 629 000 7 657 000 6 837 000 5 862 000
Summa tillgångar 17 962 000 17 544 000 14 070 000 12 566 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 727 000 241 752 242 000 242 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 290 000 158 000
Summa bundet eget kapital 727 000 241 752 532 000 400 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 6 238 000 5 445 250 4 318 000 3 738 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 669 000 1 483 000 1 368 000 1 030 000
Summa fritt eget kapital 7 907 000 6 928 250 5 686 000 4 768 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 8 634 000 7 170 000 6 218 000 5 168 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 20 000 12 000 13 000 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 5 200 000 5 415 000 3 417 000 2 169 000
Summa långfristiga skulder 5 200 000 5 415 000 3 417 000 2 169 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 136 000 1 237 000 1 168 000 1 081 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 972 000 3 710 000 3 254 000 4 148 000
Summa kortfristiga skulder 4 108 000 4 947 000 4 422 000 5 229 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 17 962 000 17 544 000 14 070 000 12 566 000

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 7349 7167 6710 6156
Löner till styrelse & VD 364 000 341 000 325 000 305 000
Varav tantiem till styrelse & VD 50 000 47 000 51 000 42 000
Löner till övriga anställda 3 193 000 3 016 000 2 724 000 2 399 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 848 000 824 000 779 000 702 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 14 000 38 000 31 000 44 000
Fastighetsinteckningar 73 000 103 000 98 000 149 000
Övriga säkerheter 183 000 192 000 114 000 124 000
Summa säkerheter 270 000 333 000 243 000 317 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 2 000 3 000 3 000 5 000
Summa ansvarsförbindelser 2 000 3 000 3 000 5 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 105,21 % 85,99 % 90,52 % 63,97 %
Soliditet (%) 48,07 % 40,87 % 44,19 % 41,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,79 % 26,39 % 28,14 % 25,35 %
Riskbuffert (%) 11,17 % 9,72 % 11,57 % 9,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,39 % 8,82 % 9,47 % 8,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 484 468 454 439
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 000 7 000 6 000 5 000
Övriga rörelseintäkter 0 0 7 000 0
Total omsättning 8 000 7 000 13 000 5 000
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat -109 000 -113 000 -94 000 -74 000
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 804 000 825 000 544 000 630 000
Skatt 71 000 108 000 103 000 114 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 806 000 851 000 602 000 666 000
Årets resultat 1 138 000 1 371 000 1 093 000 1 146 000
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 894 000 981 000 736 000 753 000
Ränteintäkter från koncernföretag 115 000 81 000 0 45 000
Externa ränteintäkter 15 000 9 000 61 000 2 000
Räntekostnader till koncernföretag 3 000 2 000 2 000 2 000
Externa räntekostnader 64 000 71 000 51 000 45 000
Övriga finansiella kostnader 42 000 158 000 102 000 45 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 806 000 851 000 602 000 666 000
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 405 000 654 000 652 000 630 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 000 -26 000 -58 000 -36 000
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 000 1 000 2 000 1 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 000 1 000 2 000 1 000
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 894 000 981 000 736 000 753 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 43 000 17 000 17 000 16 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 253 000 5 936 000 5 502 000 5 408 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 6 254 000 5 937 000 5 504 000 5 409 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 683 000 6 804 000 5 194 000 4 468 000
Övriga kortfristiga fordringar 178 000 57 000 33 000 28 000
Summa kortfristiga fordringar 6 861 000 6 861 000 5 227 000 4 496 000
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 200 000 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 6 861 000 6 861 000 5 427 000 4 496 000
Summa tillgångar 13 115 000 12 798 000 10 931 000 9 905 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 727 000 241 752 242 000 242 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Summa bundet eget kapital 732 000 246 752 247 000 247 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 5 218 000 4 246 250 3 697 000 2 997 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 138 000 1 371 000 1 093 000 1 146 000
Summa fritt eget kapital 6 356 000 5 617 250 4 790 000 4 143 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 7 088 000 5 864 000 5 037 000 4 390 000
Summa obeskattade reserver 675 000 673 000 647 000 589 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 913 000 3 279 000 2 328 000 1 085 000
Summa långfristiga skulder 2 913 000 3 279 000 2 328 000 1 085 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 000 5 000 4 000 5 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 625 000 1 301 000 1 150 000 1 175 000
Övriga kortfristiga skulder 810 000 1 676 000 1 765 000 2 661 000
Summa kortfristiga skulder 2 439 000 2 982 000 2 919 000 3 841 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 13 115 000 12 798 000 10 931 000 9 905 000

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 20 17 15 13
Löner till styrelse & VD 16 000 15 000 15 000 18 000
Varav tantiem till styrelse & VD 4 000 3 000 4 000 4 000
Löner till övriga anställda 27 000 28 000 26 000 17 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 26 000 23 000 21 000 16 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 108 000 117 000 118 000 120 000
Summa ansvarsförbindelser 108 000 117 000 118 000 120 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 680 000 680 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 655 000 574 000 544 000 453 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 281,30 % 230,08 % 185,92 % 117,05 %
Soliditet (%) 57,84 % 49,70 % 50,44 % 48,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,63 % 13,38 % 10,92 % 13,81 %
Riskbuffert (%) 5,01 % 4,87 % 4,06 % 5,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8 712,50 % 8 857,14 % 7 450,00 % 11 480,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 2 150 2 529 2 733 2 692
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!