Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för In Motion Holding i Göteborg AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 524 411 1 640 2 110
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 57 0 49
Total omsättning 524 468 1 640 2 159
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 317 357 613 514
Personalkostnader 568 1 052 1 015 1 004
Avskrivningar 22 22 5 5
Summa rörelsekostnader -907 -1 431 -1 633 -1 523
Rörelseresultat -383 -962 6 636
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt -313 3 092 4 531 687
Skatt 0 0 30 115
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -608 2 402 4 453 860
Årets resultat -313 3 092 4 501 572
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 3 135 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 4 447 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 2
Övriga finansiella kostnader 225 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -608 2 402 4 453 860
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 295 690 78 -173
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 600 600 684 684
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 132 154 93 97
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 732 754 777 781
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 3 135 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 700 3 400 1 000 200
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 141 641 603 404
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 841 4 266 2 048 2 120
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 7 574 5 020 2 825 2 902

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 126 0 0 6
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 790 856 528 273
Summa kortfristiga fordringar 916 856 528 279
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 395 4 943 5 471 1 627
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 2 311 5 799 5 999 1 906
Summa tillgångar 9 885 10 819 8 824 4 808

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 9 944 7 101 2 987 2 795
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -313 3 092 4 501 572
Summa fritt eget kapital 9 631 10 193 7 488 3 367
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 9 751 10 313 7 608 3 487
Summa obeskattade reserver 0 295 985 1 063
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 11 49 54
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 129 200 182 205
Summa kortfristiga skulder 134 211 231 259
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 9 885 10 819 8 824 4 808

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 1 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 250 0 379
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 1 724,63 % 2 748,34 % 2 596,97 % 735,91 %
Soliditet (%) 98,64 % 97,33 % 94,45 % 88,82 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,24 % 22,81 % 53,43 % 20,14 %
Riskbuffert (%) -171,79 % 22,20 % 50,46 % 17,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -158,97 % 584,43 % 271,52 % 40,66 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0