Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Imad Fastigheter AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 646 637 540 764
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 617
Total omsättning 1 646 637 540 1 381
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 108 0 0 0
Handelsvaror 0 73 0 0
Övriga externa kostnader 1 072 211 172 341
Personalkostnader 288 0 0 0
Avskrivningar 150 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 618 -284 -172 -341
Rörelseresultat 29 353 368 1 040
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 518 246 232 698
Skatt 114 55 51 154
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 29 329 309 930
Årets resultat 403 191 180 544
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 24 60 110
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 29 329 309 930
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 489 -83 -77 -232
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 445 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 186 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 728 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 173 186 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 346 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 346 5 346 5 346 5 346
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 6 519 5 532 5 346 5 346

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 35 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 178 208 211 44
Summa kortfristiga fordringar 213 208 211 44
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 595 686 1 816 1 726
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 808 894 2 027 1 770
Summa tillgångar 7 327 6 426 7 373 7 116

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 138 946 766 222
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 403 191 180 544
Summa fritt eget kapital 1 541 1 137 946 766
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 591 1 187 996 816
Summa obeskattade reserver 0 489 406 329
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 5 181 4 677 5 677 5 677
Summa långfristiga skulder 5 181 4 677 5 677 5 677
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 3
Leverantörsskulder 0 37 6 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 554 35 287 291
Summa kortfristiga skulder 554 72 293 294
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 7 327 6 426 7 373 7 116

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 145,85 % 1 241,67 % 691,81 % 602,04 %
Soliditet (%) 21,71 % 24,08 % 17,57 % 14,87 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,82 % 21,26 % 23,86 % 87,86 %
Riskbuffert (%) 0,40 % 5,00 % 4,02 % 12,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,76 % 47,88 % 46,11 % 107,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0