2020-01-05 - Just nu cirkulerar det bluffakturor med Merinfo som avsändare. Bankgiro på bluffakturorna är 5267-1096. Polisanmälan är upprättad.

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för IVK Arbetsmarknadspartner Aktiebolag (svb)

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 377 5 510 7 351 7 284
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 944 541 100 34
Total omsättning 5 321 6 051 7 451 7 318
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 749 1 842 1 598 1 864
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 760 1 244 985 1 092
Personalkostnader 2 926 3 481 4 648 3 944
Avskrivningar 0 39 45 45
Summa rörelsekostnader -5 435 -6 606 -7 276 -6 945
Rörelseresultat -116 -555 176 374
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -120 -411 129 274
Skatt 0 0 32 57
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -120 -556 175 373
Årets resultat -120 -411 98 217
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 1 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -120 -556 175 373
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 145 -46 -99
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 17 56 100
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 17 56 100
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 2 2 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 2 2 2
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 2 18 57 102

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 150 147 122 120
Summa varulager 150 147 122 120
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 27 133 258 249
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 301 229 502 436
Summa kortfristiga fordringar 328 362 760 685
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 328 468 672 551
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 806 976 1 553 1 356
Summa tillgångar 808 995 1 611 1 458

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 47 458 361 144
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -120 -411 98 217
Summa fritt eget kapital -73 47 459 361
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 27 147 559 461
Summa obeskattade reserver 0 0 145 99
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 140 190 200 210
Summa långfristiga skulder 140 190 200 210
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 50 10 10 10
Leverantörsskulder 219 376 134 131
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 371 271 563 548
Summa kortfristiga skulder 640 657 707 689
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 808 995 1 611 1 458

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 9 11 14 14
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 252 252 284 284
Summa säkerheter 252 252 284 284
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 102,50 % 126,33 % 202,55 % 179,39 %
Soliditet (%) 3,34 % 14,77 % 41,33 % 36,62 %
Avkastning på eget kapital (%) -444,44 % -378,23 % 26,28 % 69,86 %
Riskbuffert (%) -14,87 % -55,90 % 10,82 % 25,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,67 % -10,11 % 2,37 % 5,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0