Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för IK Stym Produktion AB

Information 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 46 400 714 767
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 44 0
Total omsättning 46 400 758 767
Rörelsens kostnader 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 39 59 155 185
Personalkostnader 36 349 664 577
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -75 -408 -819 -762
Rörelseresultat -30 -8 -61 5
Resultat 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Resultat före skatt -30 -8 -61 5
Skatt 0 0 0 5
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -30 -8 -61 5
Årets resultat -30 -8 -61 0
Jämförelsestörande poster 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -30 -8 -61 5
Bokslutsdispositioner 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Kundfordringar 6 0 71 143
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 12 25 92 5
Summa kortfristiga fordringar 18 25 163 148
Kassa och bank 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 30 1 65
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa omsättningstillgångar 20 55 163 213
Summa tillgångar 20 55 163 213

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Balanserat resultat -60 -52 9 9
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -30 -8 -61 0
Summa fritt eget kapital -90 -60 -52 9
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa eget kapital 10 40 48 109
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 2 33 20
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 8 13 82 84
Summa kortfristiga skulder 11 15 115 104
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Summa eget kapital och skulder 20 55 163 213

Noter

2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 486 419
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 201 179
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Kassalikviditet (%) 190,91 % 366,67 % 142,61 % 204,81 %
Soliditet (%) 50,00 % 72,73 % 29,45 % 51,17 %
Avkastning på eget kapital (%) -300,00 % -20,00 % -127,08 % 4,59 %
Riskbuffert (%) -150,00 % -14,55 % -37,68 % 2,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -65,22 % -2,00 % -8,68 % 0,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 486 419
Läs mer.