Koncernredovisning för Husvagns Invest i Bromölla AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 142 873 117 360 173 762 184 715
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 503 1 910 2 865 2 758
Total omsättning 145 376 119 270 176 627 187 473
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 119 555 96 101 143 358 153 068
Övriga externa kostnader 4 746 4 810 4 459 4 223
Personalkostnader 10 074 10 350 10 697 9 579
Avskrivningar 775 785 790 750
Summa rörelsekostnader -135 150 -112 046 -159 304 -167 620
Rörelseresultat 10 224 7 225 17 322 19 854
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 12 500 6 312 18 826 20 510
Skatt 2 459 1 629 3 823 4 410
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 500 6 312 18 826 20 510
Årets resultat 10 041 4 683 15 003 16 100
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 277 0 1 200 687
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 913 15 37
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 500 6 312 18 826 20 510
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 27 213 26 380 27 002 27 335
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 271 416 579 221
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 27 484 26 796 27 581 27 556
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 27 484 26 796 27 581 27 556

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 68 189 61 273 32 725 53 551
Summa varulager 68 189 61 273 32 725 53 551
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 649 506 407 470
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 466 4 951 3 000 4 001
Summa kortfristiga fordringar 2 115 5 457 3 407 4 471
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 2 574 5 050 5 367 3 805
Summa kassa och bank 53 736 48 153 78 266 53 028
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 126 615 119 934 119 765 114 855
Summa tillgångar 154 099 146 730 147 346 142 411

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 138 021 137 337 126 335 115 193
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 041 4 683 15 003 16 100
Summa fritt eget kapital 148 062 142 020 141 338 131 293
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 148 162 142 120 141 438 131 393
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 620 634 1 059 1 126
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 2 037
Leverantörsskulder 1 368 415 1 460 3 045
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 949 3 561 3 389 4 811
Summa kortfristiga skulder 5 317 3 976 4 849 9 893
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 154 099 146 730 147 346 142 411

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 15 16 18 17
Löner till styrelse & VD 1 548 1 530 1 430 1 404
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 615 5 854 6 244 5 543
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 812 2 879 2 953 2 560
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 8 000 8 000 8 000 8 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 6 850
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 8 000 8 000 8 000 14 850
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 2 037
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 1 050,42 % 1 348,34 % 1 684,33 % 581,21 %
Soliditet (%) 96,15 % 96,86 % 95,99 % 92,26 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,44 % 4,44 % 13,31 % 15,61 %
Riskbuffert (%) 8,09 % -18,04 % 12,48 % 14,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,75 % 4,60 % 10,83 % 11,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 478 462 426 409
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Husvagns Invest i Bromölla AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 50 46 44 42
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -50 -46 -44 -42
Rörelseresultat -50 -46 -44 -42
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 3 500 4 000 4 000 5 000
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 450 3 954 3 956 4 958
Årets resultat 3 500 4 000 4 000 5 000
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 500 4 000 4 000 5 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 450 3 954 3 956 4 958
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 50 46 44 42
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 500 4 000 4 000 5 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 150 7 150 7 150 7 150
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 7 150 7 150 7 150 7 150

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 279 2 779 2 977 3 256
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 279 2 779 2 977 3 256
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 2 279 2 779 2 977 3 256
Summa tillgångar 9 429 9 929 10 127 10 407

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 5 014 5 014 5 014 5 013
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 500 4 000 4 000 5 000
Summa fritt eget kapital 8 514 9 014 9 014 10 013
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 8 614 9 114 9 114 10 113
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 815 815 1 013 293
Summa kortfristiga skulder 815 815 1 013 293
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 9 429 9 929 10 127 10 407

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 500 4 000 4 000 5 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 279,63 % 340,98 % 293,88 % 1 111,26 %
Soliditet (%) 91,36 % 91,79 % 90,00 % 97,17 %
Avkastning på eget kapital (%) 40,05 % 43,38 % 43,41 % 49,03 %
Riskbuffert (%) 36,59 % 39,82 % 39,06 % 47,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord